مقاله بررسي فراواني غيبت مادرزادي مولر سوم و تغييرات همراه با آن در مراجعه كنندگان ۲۵-۱۴ ساله به دانشكده دندانپزشكي مشهد در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني غيبت مادرزادي مولر سوم و تغييرات همراه با آن در مراجعه كنندگان ۲۵-۱۴ ساله به دانشكده دندانپزشكي مشهد در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غيبت مادرزادي
مقاله راديوگرافي پانوراميك
مقاله مولر سوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني مقدم ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي زاده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دندان هاي مولر سوم شايع ترين دندان هايي هستند كه دچار غيبت مادرزادي مي گردند. با در نظر گرفتن اين مساله كه غيبت يا حضور اين دندان ها مي تواند طرح درمان هاي ارتودنسي، اطفال و پيوندهاي جراحي را تحت تاثير قرار دهد، تعيين وضعيت آنها قبل از انجام اين درمان ها امري ضروري مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني غيبت مادرزادي مولرهاي سوم و تغييرات همراه با آن در بيماران ۲۵-۱۴ ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي مشهد بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مطالعات مقطعي، توصيفي – تحليلي مي باشد كه در آن راديوگرافي هاي پانوراميك بيماران ۲۵-۱۴ ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي مشهد (طي سال ۱۳۸۵) مورد بررسي قرار گرفتند و در ارتباط با غيبت مادرزادي مولرهاي سوم و فاكتورهاي وابسته به آن نظير جنس، هيپودنشيا و سابقه خانوادگي براي هر بيمار پرسش نامه اي تكميل شده و اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون هايMann-Whitney  و Wilcoxon مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ۱- شيوع غيبت مادرزادي مولرهاي سوم %۱۱٫۲ بود كه اختلاف آماري معني داري ميان دو جنس وجود نداشت. -۲ در %۶۰ از افرادي كه داراي غيبت مولر سوم بودند، غيبت در ساير دندان هاي دايمي و در %۷٫۵ اين افراد، آنومالي در ساير دندان هاي دائمي وجود داشت. -۳ در %۲۳٫۳ از افرادي كه داراي كوچكي فك بالا بودند، داراي غيبت مادرزادي مولر سوم مشاهده شد. ۴- تفاوت آماري معني داري ميان غيبت مولر سوم در فك بالا و فك پايين و نيز سمت راست و چپ وجود نداشت.
نتيجه گيري: فراواني غيبت مادرزادي مولر سوم در جامعه ما مشابه با ساير جوامع بوده و ارتباط مستقيمي ميان آژنزي مولر سوم و آژنزي و آنومالي در ساير دندان ها و نيز كوچكي فك بالا وجود داشت.