مقاله بررسي فراواني مرگ داخل رحمي و برخي عوامل مرتبط با آن در ميان بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني مرگ داخل رحمي و برخي عوامل مرتبط با آن در ميان بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ داخل رحمي
مقاله ناهنجاري ها
مقاله بيماري هاي مادر
مقاله عوارض حاملگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: اطهري فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: همه حاملگي ها منجر به تولد زنده نمي شوند. مرگ داخل رحمي يک فاجعه براي خانواده محسوب مي شود که تقريبا ۱ درصد از کل حاملگي ها را شامل مي شود. در مقايسه با ساير کشورها اين ميزان در ايران در حال افزايش است. عوامل زيادي باعث مرگ داخل رحمي مي شوند. ناهنجاري هاي جنيني در ۷٫۶ درصد موارد مرده زايي ديده شده است. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني مرگ داخل رحمي و برخي عوامل مرتبط با آن مي باشد.
روش بررسي: تحقيق حاضر يک مطالعه مورد – شاهدي گذشته نگر مي باشد. کليه اطلاعات مورد نظر توسط پرسشنامه هايي که شامل عوامل دموگرافيک (سن مادر، قوميت) – عوامل جنيني (جنس، وزن، سن جنيني، ناهنجاري ها و چندقلويي) و عوامل مادري (بيماري هاي مادر، گروه خوني، پاريته، سابقه مرگ داخل رحمي، عوارض حاملگي و عوارض زايماني) بود، از پرونده هاي موجود در بيمارستان امام خميني اهواز در سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۰ استخراج گرديد. کل نمونه ها ۹۵۳ پرونده بود که ۳۵۸ نمونه در گروه مورد و ۵۹۵ نمونه در گروه شاهد قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: فراواني مرگ داخل رحمي در بيمارستان امام خميني اهواز ۴ درصد کل زايمان ها بود. يافته هاي پژوهش ارتباط معناداري را بين مرگ داخل رحمي و افزايش سن مادر(p<0.002) ، وزن جنيني (p<0.022)، عوارض حاملگي (پراکلامپسي، اليگوهيدرآمنيوس و پلي هيدرآمنيوس) (p<0.025)، قوميت (p<0.000)، سابقه مرگ داخل رحمي (p<0.000)، ناهنجاري ها (p<0.000) و بيماري هاي مادر(p<0.000)  نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان مي دهد که فراواني مرگ داخل رحمي در اهواز (۴ درصد) نسبت به ساير آمارها بسيار بالاتر است، اما با مراقبت خوب دوران بارداري و تعيين عوامل خطراز جمله سن بالاي مادر، سابقه مرگ داخل رحمي، بيماري هاي مادر و عوارض حاملگي شايد بتوان از ميزان مرگ داخل رحمي کاست.