مقاله بررسي فراواني مصرف و علل گرايش به سيگار در دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال ۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني مصرف و علل گرايش به سيگار در دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال ۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيگار
مقاله دانشجو
مقاله گرايش
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: جويباري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: كياكجوري زاهده
جناب آقای / سرکار خانم: ارگنجي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دوران دانشجويي زماني است كه بسياري از مسيرهاي رفتاري در حال تكوين است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع مصرف و علل گرايش به سيگار در ميان دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي نمونه گيري به صورت سرشماري از كليه دانشجويان دختر و پسر ساكن خوابگاههاي دانشجويي انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي بود كه پايايي و روايي آن تاييد شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و با استفاده از آزمونهاي آماري كاي دو، آزمون t و رگرسيون لجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در بين ۶۶۹ دانشجوي ساكن خوابگاههاي گرگان، ۵۳۸ پرسشنامه تكميل شد. ۳/۶۷% نمونه ها (۳۶۲ نفر) دختر و ميانگين سني دانشجويان۷۴/۲۰ سال بود. ۵/۸۳% (۴۴۹ نفر) سابقه مصرف سيگار داشتند و ۲/۶% نمونه ها در زمان پژوهش سيگاري بودند (۳/۱۷% پسران و ۸/۰% دختران). مهمترين دليل گرايش به مصرف سيگار ارتباط با دوستان سيگاري عنوان شد. بين مصرف سيگار با سن، جنس، قوميت و سال تحصيل ارتباط معني داري مشاهده شد (p<0.05). اما بين مصرف سيگار با رشته تحصيلي و وضعيت تاهل ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد مصرف سيگار در دانشجويان مورد مطالعه شيوع پاييني دارد اما شيوع پايين نيز مورد توجه است و بايد نظارت والدين در سنين پايينتر در انتخاب دوستان براي فرزندانشان افزايش يابد.