مقاله بررسي فراواني موفقيت روش INSURE و عوامل همراه آن در نوزادان نارس با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني موفقيت روش INSURE و عوامل همراه آن در نوزادان نارس با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم ديسترس تنفسي
مقاله سورفاکتانت
مقاله فشار مثبت مداوم راه هوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افجه اي سيدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سبزه اي محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم ديسترس تنفسي (RDS, HMD) شايع ترين بيماري تنفسي نوزادان نارس و يکي از مهمترين علل مرگ ‌و ‌مير آنهاست که به دليل کمبود سورفاکتانت ايجاد مي ‌شود. استراتژيهاي متفاوتي براي درمان بيماري به کار گرفته شده است که روش INSURE (INtubation, SURfactant, Extubation to nCPAP) فوايد بسياري نسبت به تهويه مکانيکي و تجويز سورفاکتانت دارد. اين مطالعه به منظور تعيين فراواني موفقيت روش INSURE و عوامل همراه آن در نوزادان نارس با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي در بيمارستان مهديه طي سال هاي ۸۷–۱۳۸۶ انجام گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي – مقطعي روي ۶۶ نوزاد با سن حاملگي ۳۲-۲۵ هفته و وزن تولد ۱۵۰۰-۶۰۰ گرم، داراي تنفس خودبخودي و علايم باليني متوسط تا شديد سندرم ديسترس تنفسي با روش INSURE انجام شد. در اين روش سورفاکتانت از طريق لوله تراشه در مدت ۳-۲ دقيقه تجويز شد و پس از اکستوباسيون نوزادان تحتNaso pharyngeal CPAP  قرار گرفتند.
يافته ‌ها: ميزان موفقيت اين روش در بهبود نوزادان،
%۶۰٫۶  بود. ميزان موفقيت با افزايش سن حاملگي (P=0.019) و وزن تولد (P<0.001) افزايش يافت. در گروه موفق نسبت به ناموفق، نياز به دوز دوم سورفاکتانت (P<0.001)، ميانگين مدت زمان بستري (P=0.035)، عوارض بيماري (P<0.001) و فوت (P<0.001) کمتر بود. از نظر جنس، روش زايمان، پاريتي و سن تجويز سورفاکتانت تفاوت معني ‌داري بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه‌ گيري: روش INSURE باعث کاهش نياز به تهويه مکانيکي، عوارض بيماري، کاهش مدت زمان بستري و کاهش مرگ در نوزادان مبتلا به سندرم ديسترس تنفس مي‌ شود.