مقاله بررسي فراواني مول هيداتيفرم و برخي عوامل خطر مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني مول هيداتيفرم و برخي عوامل خطر مرتبط با آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر
مقاله مول هيداتيفرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاوند نگين
جناب آقای / سرکار خانم: سيدزاده سيدابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مول هيداتيفرم که از موارد اورژانس و پرمخاطره بارداري مي باشد عبارت است از تورم و هيپرپلازي که درويلوزيته هاي کوريون جفت بوجود مي آيد و از نظر بافت شناسي به تغييرات غيرطبيعي در پرزهاي جفتي شامل پروليفراسيون تروفوبلاستيک و ادم استروماي ويلي اطلاق مي شود. بروز آن در مناطق مختلف جهان متغير بوده و در مطالعات مختلف عوامل خطر متفاوتي در رابطه با بروز بيماري ذکر شده است. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني مول هيداتيفورم و برخي عوامل مرتبط با آن در يک دوره ده ساله مي باشد.
روش كار: اين مطالعه به روش توصيفي – تحليلي در طي سالهاي ۸۶ -۱۳۷۷ بر روي ۲۰۰ بيمار مول هيداتيفورم به عنوان گروه مورد و ۴۰۰ زن مراجعه کننده جهت زايمان به عنوان گروه شاهد در بيمارستان معتضدي کرمانشاه انجام شد. اطلاعات لازم از پرونده بيماران استخراج و دسته بندي گرديد، داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهاي آماري يو من ويتني، کلموگروف – اسميرنوف ، آزمون دقيق فيشرو مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در اين مطالعه فراواني مول هيداتيفرم ۱/۳ در ۱۰۰۰ تولد زنده و فراواني مول کامل و ناقص به ترتيب ۰۷/۲ در ۱۰۰۰ و ۰۴/۱ در ۱۰۰۰ تولد زنده بود. ميانگين سني بيماران مول هيداتيفرم ۳۳/۲۶ سال و ۶۰% بيماران مول هيداتيفرم مولتي پار بودند. در بين عوامل مورد بررسي وجود سابقه حاملگي مولار (p=0.004) و قاعدگيهاي نامنظم (p=0.01) بطور معني داري بر فراواني بيماري موثر بودند.
نتيجه نهايي: حاملگي مولار از موارد اورژانس بارداري مي باشد که در جامعه ما شيوع و عود نسبتا بالايي دارد و در تمام زنان سنين باروري که با خونريزي مراجعه مي کنند بعنوان يکي از تشخيصهاي مطرح بايد مورد توجه باشد.