مقاله بررسي فراواني نارسايي قلب در بيماران مبتلا به بلوک شاخه چپ، طي سال هاي ۸۶- ۱۳۸۵ در مرکز آموزشي درماني قلب و عروق امام علي (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۹۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني نارسايي قلب در بيماران مبتلا به بلوک شاخه چپ، طي سال هاي ۸۶- ۱۳۸۵ در مرکز آموزشي درماني قلب و عروق امام علي (ع)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي قلب
مقاله بلوک شاخه چپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولودي عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: سبزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: نارسايي قلب به عنوان يک بيماري تهديدکننده زندگي محسوب شده و در رأس اموري است که سازمان بهداشت جهاني به آن توجه دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسي فراواني نارسايي قلب در بيماران مبتلا به بلوک شاخه چپ انجام شد. روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي کليه بيماراني که طي سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ بستري شده اند صرفنظر از اتيولوژي بستري، به وسيله نوار قلب ارزيابي شده و در صورت مشاهده بلوک شاخه چپ در الکترو، عکس سينه و اکوکارديوگرافي انجام شده است. متغيرهايي نظير سن، جنس، بيماري زمينه اي، ريتم سينوسي، مدت زمان کمپلکس QRS و کسر جهش به وسيله نمونه گيري در دسترس، مورد ارزيابي قرار گرفته و داده هاي به دستامده از آمار توصيفي و از آزمون تي مستقل، ارزيابي و مقادير ۰۵/۰P< معنادار فرض شده است. يافته ها: ۲۴۶ بيمار مبتلا به بلوک شاخه چپ در محدوده سني ۸۵-۳۸ سال بررسي شدند.ارتباط معناداري بين جنس و نارسايي قلب در اين مطالعه مشاهده شده به طوري که EF مردان ۵/۳۵ درصد و براي زنان ۹/۳۷ درصد بوده است (P<0.05) شايع ترين علت اتيولوژي بلوک شاخه چپ در اين مطالعه، بيماري عروق کرونر بوده است.
نتيجه گيري: مشاهده بلوک شاخه چپ در الکتروکارديوگرافي، به عنوان معيار ارزشمندي براي تشخيص اوليه و احتمال نارسايي قلب محسوب مي گردد.