مقاله بررسي فراواني نوزادان با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم و سندرم آسپيراسيون مکونيوم و عوامل مرتبط با آن در متولدين بيمارستان الغدير تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۳۰۳ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني نوزادان با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم و سندرم آسپيراسيون مکونيوم و عوامل مرتبط با آن در متولدين بيمارستان الغدير تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپگار پايين
مقاله سندرم آسپيراسيون مکونيوم
مقاله مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم
مقاله مکونيوم غل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيرزاده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: آذرشاهين ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه جهت بررسي فراواني نوزادان متولد شده با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم و موارد سندرم آسپيراسيون مکونيوم در اين گروه از نوزادان و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.
روش ها: مطالعه به صورت مقطعي در دوره زماني دو ساله (۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) بر روي تمامي نوزادان متولد شده در بيمارستان خيريه الغدير تهران انجام شد. نوزاداني متولد شده با مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم و همچنين نوزادان گرفتار سندرم آسپيراسيون مکونيوم تحت بررسي هاي بيشتري قرار گرفتند.
يافته ها: طي دو سال، ۶۳۵۵ نوزاد زنده متولد شدند که از اين تعداد ۲۱۹ نوزاد (۳٫۴ درصد) مايع آمينوتيک آغشته به مکونيوم داشتند که ۱۲ نفر از آنان (۱٫۹ درصد از کل متولدين و ۵٫۴ درصد از نوزادان داراي مايع آمنيوتيک آغشته به مکونيوم) گرفتار سندرم آسپيراسيون مکونيوم شدند. سندرم آسپيراسيون مکونيوم ارتباط معني داري با آپگار زمان تولد و همچنين غليظ بودن مکونيوم مايع آمنيوتيک داشت. هفت مورد (۵۸٫۳ درصد) آسپيراسيون مکونيوم با آپگار پايين (کمتر از ۸) هنگام تولد (۰۰۱٫۰ (P=و ۱۰ مورد (۸۳٫۳ درصد) مکونيوم غليظ داشتند (۰۱۷٫۰ .(P=بروز اين سندرم با زايمان طبيعي، وزن هنگام تولد بالاي ۳۵۰۰ گرم و سن حاملگي بالاي ۴۰ هفته ارتباط معني داري نداشت (در همه مواردp>0.05 ).
نتيجه گيري: بين بروز سندرم آسپيراسيون مکونيوم با آپگار پايين هنگام تولد و همچنين غلظت مکونيوم مايع آمنيوتيک رابطه معني داري وجود دارد.