مقاله بررسي فراواني هيپرناترمي و هيپوناترمي و مقايسه تاثير آنها بر پيامد بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني هيپرناترمي و هيپوناترمي و مقايسه تاثير آنها بر پيامد بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپرناترمي
مقاله هيپوناترمي
مقاله پيامد
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كوچك مهران
جناب آقای / سرکار خانم: گوهراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميري‌ ميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اقتصادي عراقي پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلالات سديم يکي از مهم ترين اختلالات الکتروليتي در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU)  محسوب مي شود. هدف از اجراي اين مطالعه بررسي فراواني و تاثير هيپرناترمي و هيپوناترمي و مقايسه آنها بر پيامد بيماران بستري در ICU بود.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، ۲۷۳ بيمار بستري شده در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام حسين (ع) در فاصله سال هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ بررسي شدند. سن، جنس، علت بستري و بروز هيپوناترمي (سديم پلاسما کمتر از ۱۳۵ mEq/L) و هيپرناترمي (سديم پلاسما بيشتر از ۱۴۵ mEq/L) جمع آوري شد و تاثير آنها بر پيامد نهايي بيماران در هنگام ترخيص از ICU (ترخيص يا فوت در ICU) همراه با نسبت شانس (OR) با محدوده اطمينان ۹۵درصد (CI95%) تعيين و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: هيپرناترمي در ۵/۳۹ درصد و هيپوناترمي در ۵/۶۰ درصد بيماران ديده شد. ميانگين سن در بيماران هيپوناترميک (۲۱±۵۲ سال در برابر 44±۲۰ سال) و بيماران هيپرناترميک (۲۰±۵۶ سال در برابر ۲۲±۴۹ سال) بطور معني داري از ساير بيماران بالاتر بود. بروز هيپوناترمي در بيماران بستري شده به علل جراحي بطور معني داري از بستري شدگان به علل داخلي بيشتر بود (به ترتيب ۷۲ درصد در برابر ۲۲ درصد). ميزان مرگ و مير در بيماران مبتلا به هيپوناترمي (۳۴ درصد در برابر ۱۶ درصد،
OR[CI95%]=6[3-11]) و هيپرناترمي (۵۵ درصد در برابر ۱۸ درصد، OR[CI95%]=3[1-5]) بطور معني داري نسبت به ساير بيماران بالاتر بود. ميزان مرگ و مير در گروه هيپرناترميک بطور معني داري از گروه هيپوناترميک بيشتر بود.
نتيجه گيري: اختلالات سديم در بيماران بستري در ICU شايع هستند. اين اختلالات با افزايش مرگ و مير همراه بوده و در سنين بالاتر شايع تر هستند؛ به علاوه ميزان مرگ و مير در هيپرناترمي بيشتر است.