مقاله بررسي فراواني و تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني بخش مراقبت ويژه بيمارستان بعثت تهران در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني و تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني بخش مراقبت ويژه بيمارستان بعثت تهران در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت بيمارستاني
مقاله باکتري هاي گرم منفي
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهر مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: متشكرآراني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: عفونت هاي بيمارستاني با افزايش طول مدت بستري و هزينه هاي درمان و مقاومت آنتي بيوتيکي باکتري هاي مسوول عفونت همراه است. اين عفونت ها از معضلات عمده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان ها مي باشند. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني و مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي گرم منفي مسئول عفونت هاي بيمارستاني در بخش مراقبت ويژه بيمارستان بعثت تهران صورت گرفت.
روش بررسي: مطالعه به روش مقطعي – توصيفي به مدت يک سال از ابتداي ارديبهشت ۱۳۸۶ تا پايان ارديبهشت ۱۳۸۷ بر روي باکتري هاي گرم منفي مسوول عفونت بيمارستاني در بخش مراقبت ويژه بيمارستان بعثت انجام گرفت. پس از شناسايي ايزوله هاي باکتريايي در حد جنس و گونه، آزمون حساسيت ميکروبي به روش ديسک ديفيوژن انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون مجذور کاي استفاده شد.
يافته ها: از ۱۶۵ بيمار بستري در بخش مراقبت ويژه، ۶۵ نفر (%۳۹٫۳) مبتلا به عفونت بيمارستاني توسط باکتري هاي گرم منفي شدند. شايع ترين باکتري هاي گرم منفي جدا شده کلبسيلا پنومونيه با ۳۰ ايزوله (%۴۶٫۲) بود. فراوانترين موارد عفونت، ۵۱ مورد پنوموني (%۷۸٫۵) بود. موثرترين آنتي بيوتيک ها سفوتاکسيم کلاونيک اسيد، سفتازيديم کلاونيک اسيد، آميکاسين و ايمي پنم شناخته شدند. تمام ايزوله ها به آمپي سيلين مقاومت بين ۸۰ تا %۱۰۰ نشان دادند. سابقه جراحي و مصرف آنتي بيوتيـک با ابـتلا به عفونـت بيمارسـتاني رابطه معني دار وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: شايع ترين باكتري کلبسيلا پنومونيه و شـايع ترين عفونت پنوموني مي باشد. مقاومت آنتي بيوتيکي در بين ايزوله ها بالا است. ابتلا به عفونت با برخي متغيرها مانند سابقه جراحي و مصرف آنتي بيوتيک رابطه معني دار دارد.