مقاله بررسي فراواني پاراکوويروس انساني نوع يک در نمونه هاي کلينيکي کودکان مبتلا به گاستروآنتريت با روش RT-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني پاراکوويروس انساني نوع يک در نمونه هاي کلينيکي کودکان مبتلا به گاستروآنتريت با روش RT-PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاستروآنتريت
مقاله اپيدميولوژي
مقاله پاراکوويروس
مقاله واکنش زنجيره اي پليمراز ترانس کريپتاز معکوس
مقاله ‘۵ مناطق ترجمه نشده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: دبيرمنش بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پاراکوويروس انساني نوع يک (HPeV-1) داراي ژنوم RNA تک رشته با قطبيت مثبت بوده و در خانواده پيکورناويروس ها قرار دارد. اين ويروس عامل ايجاد گاستروآنتريت، عفونت هاي تنفسي و به ندرت سندرم هاي سيستم عصبي است. از آنجايي که تشخيص بين اسهال هاي پاراکوويروسي و باکتريايي از نظر ممانعت از مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها حايز اهميت است. لذا اين پروژه با هدف تعيين فراواني پاراکوويروس انساني نوع يک در نمونه هاي کلينيکي کودکان مبتلا به گاستروآنتريت با روش RT-PCR انجام شد.
روش بررسي: RNA ويروسي از نمونه هاي مدفوع ۴۷۲ کودک زير ۴ سال مبتلا به اسهال استخراج گرديد. CDNA پس از تهيه با پرايمرهاي اختصاصي طراحي شده از ناحيه ترجمه نشدني(۵’UTR) ، به روش RT-Nested-PCR تکثير گرديد. اندازه محصول RT-PCR پس از الکتروفورز روي ژل آگارز %۱، ۲۶۵ جفت باز بود. براي مقايسه ۲ روش کشت سلولي و RT-PCR در تشخيص HPeV-1،۲۰  نمونه از نمونه هاي مثبت در سلول(Vero)  کشت داده شد که پس از يک هفته فقط ۳ نمونه داراي CPEبودند.
يافته ها: از ۴۷۲ نمونه دريافت شده در مدت ۲ سال، ۱۱۲ نمونه با تست اختصاصي  RT-PCRمثبت (%۲۳٫۷) بودند. نتايج اين مطالعه نشان داد بالاترين فراواني اين ويروس در فصل بهار و پاييز مي باشد (P<0.001). گروه سني ۱۲-۶ ماه به طور معني داري (P<0.34) بيشترين موارد مثبت را نسبت به گروه هاي سني ديگر داشتند. موارد مثبت نيز در پسران به طور معني داري (P<0.001) نسبت به دختران بيشتر بود.
نتيجه گيري: اين ارزيابي نشان داد با استفاده از روش RT-PCR اختصاصي مي توان پاراکوويروس هاي انساني را مستقيما از نمونه هاي کلينيکي با سرعت و حساسيت بالا تشخيص داد که در بررسي اپيدميولوژي با ارزش مي باشد، در ضمن مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها و هزينه را نيز کاهش خواهد داد.