مقاله بررسي فراواني پلاسميد pXO در باسيلوس هاي غير بيماري زا با مشاهده باند پلاسميدي و باند پروتئيني در الکتروفورز ژل پلي آکريل آميد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني پلاسميد pXO در باسيلوس هاي غير بيماري زا با مشاهده باند پلاسميدي و باند پروتئيني در الکتروفورز ژل پلي آکريل آميد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله SDS – PAGE
مقاله باسيلوس
مقاله پلاسميد pXO1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه چراغي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پلاسميد pXO1 در Bacillus anthracis مسوول رمز کردن ژن هاي توليد توكسين است و پلاسميد pXO2 ، مسوول رمز کردن ژن هاي سنتز كپسول مي باشد. پلاسميد مسوول سنتز توکسين، ۱۸۹ kb و پلاسميد مسوول سنتز کپسول، ۹۵kb اندازه دارند. هدف از اين مطالعه، بررسي حضور ژن pxo در Bacillus cereus،Bacillus subtilis  و Bacillus thuringiensis بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۶۵ نمونه خاك از سراسر کشور جمع آوري شد و سپس تست هاي استاندارد بيوشيميايي انجام شد. با استفاده از روش فنل و کلروفرم، جداسازي پلاسميد pXO1 انجام و وجود آن با استفاده از الكتروفورز ژل اگاروز تاييد گرديد. سپس جداسازي پروتئين ها از ارگانيسم هاي ايزوله شده انجام شد و براي مشاهده باندهاي پروتئيني، از تست SDS – PAGE استفاده شد.
يافته ها: از ۶۵ نمونه خاک جمع آوري شده، ۳۱ باسيلوس جدا شدند که ۱۹ مورد آن هاBacillus cereus ،۱۲  مورد Bacillus subtilis بودند و ۷ باسيلوس نيز اهدايي و شامل Bacillus cereus 2 و  Bacillus subtilis 2و  Bacillus thuringiensis 3بودند. در ۱۳ Bacillus cereus باند پلاسميدي مربوط به پلاسميد pXO1 در الکتروفورز مشاهده شد. در SDS – PAGE نيز باندهاي پروتئيني مربوط به پلاسميد pXO1 که مسوول رمز کردن توکسين در Bacillus anthracis است در همان۱۳  Bacillus cereus یعني ۲/۳۴ درصد از کل باکتري ها مشاهده گرديد، ولي باند پروتئيني مربوط به پلاسميد pXO2 که مسوول رمز کردن کپسول در Bacillus   anthracis است، در کل باسيلوس هاي مورد بررسي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد که انتقال پلاسميد pXO1 از Bacillus anthracis به Bacillus cereus در ايران انجام شده است ولي انتقال پلاسميد pXO2  به هيچ کدام از باسيلوس هاي مورد بررسي صورت نگرفته بود.