مقاله بررسي فرايندهاي ياددهي – يادگيري در آموزش هاي فني و حرفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي فرايندهاي ياددهي – يادگيري در آموزش هاي فني و حرفه اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند ياددهي – يادگيري
مقاله ارزشيابي
مقاله آموزش هاي فني و حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كردنوقابي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالاشرفي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي فرايندهاي ياددهي – يادگيري در آموزش هاي فني و حرفه اي در استان همدان انجام گرفت. فرايند ياددهي – يادگيري داراي سه بخش اصلي آموزش، يادگيري، و ارزشيابي است. اين سه بخش به منظور درک صحيح از فرايند ياددهي – يادگيري بايد مورد بررسي قرار گيرند. در اين پژوهش با عنايت به اين موارد ۱۰ سوال پژوهشي تعريف شد که سطح کيفي آموزش، يادگيري، و ارزشيابي را به شکل کلي و با تفکيک متغيرهاي جنسيت، سطح مربي، درجه مهارت شغلي کارآموز و رشته تحصيلي در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي پوشش دادند. براي پاسخگويي به سوالات پژوهش دو ابزار آماده شد. يکي پرسش نامه کيفيت آموزش و ديگري فرم نظرخواهي که نقاط قوت و ضعف آموزش، يادگيري و ارزشيابي در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي مورد ارزيابي قرار گرفت. مخاطبان اين فرم کارآموزان، مربيان، و مديران و مسوولين آموزشگاه هاي فني و حرفه اي بودند. ابزارهاي پژوهش روي ۲۴۰ کارآموز، ۸۰ مربي و ۳۰ مدير يا مسوول آموزشگاه فني و حرفه اي، که با استفاده از روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، اجرا شد. علاوه بر اين، معدل کل کارآموزان آموزش ديده به همراه نمره کتبي و عملي آنان دريافت شد. تجزيه و تحليل داده هاي حاصل، نتايج زير را در مورد کيفيت فرايند ياددهي – يادگيري در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي استان به دست داد: سطح کيفي آموزش در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي استان به طور کلي از خوب تا بسيار خوب ارزيابي شده است. کارآموزان ميزان رعايت اصول آموزشي را توسط مربيان بين زياد تا خيلي زياد ارزيابي کرده اند. سطح يادگيري کارآموزان آموزش ديده در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي بالاتر از متوسط است. مربيان، مديران و مسوولين نيز از وضعيت يادگيري کارآموزان ابراز رضايت کرده اند. کيفيت ارزشيابي در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي حدود متوسط ارزيابي شده است. در مقايسه با ساير بخش هاي فرايند ياددهي – يادگيري بخش ارزشيابي در نظر خواهي ها و به خصوص در آموزشگاه هاي دخترانه نمره کمتري به دست آورده است.