مقاله بررسي فرايند دبل بالج تيوب هيدروفرمينگ و شکلدهي چرخشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فرايند دبل بالج تيوب هيدروفرمينگ و شکلدهي چرخشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروفرمينگ لوله
مقاله شکلدهي چرخشي
مقاله کرنش سختي
مقاله ضريب کرنش سختي
مقاله ضريب اصطکاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيصري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جوانرودي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دبل بالج هيدروفرمينگ يکي از شاخه هاي فرايند هيدروفرمينگ لوله است که در آن به جاي استفاده از لوله به عنوان قطعه خام، از قطعه کشش عميق استفاده شده و پس از پر شدن محفظه از سيال تحت فشار، به شکل قالب شکل داده مي شود. در اين مقاله نتايج حاصل از شکلدهي قطعاتي از جنس فولاد زنگ نزن ۳۰۴ با فشارهاي مختلف به روش دبل بالج هيدروفرمينگ ارایه شده است. پس از اندازه گيري بيشينه تغيير ارتفاع (بيشينه قطر خارجي) در منحني هاي شکل داده شده توسط ماشين اندازه گيري مختصات، ضخامت در طول پروفيل توسط آزمايش ضخامت سنجي اولتراسونيک اندازه گيري شده است. نتايج نشان دهنده تاثير مستقيم فشار بر بيشينه تغيير ارتفاع و تغييرات ضخامت است همچنين مشاهده مي شود که تغييرات ضخامت در اين روش نسبت به ساير روشهاي شکلدهي قطعات (مانند اسپينينگ سنتي) بسيار اندک است. در بخش ديگر، فرايند به کمک نرم افزار جامع ABAQUS 6.4 شبيه سازي شده و اثر پارامترهاي موثر بر شکلدهي مانند ضريب اصطکاک و پارامترهاي مرتبط با خواص ماده مانند مدول الاستسيته، تنش تسليم و ضريب کرنش سختي مورد بحث قرار گرفته است. نتايج بيانگر آن است که مانند ساير شاخه هاي فرايند هيدروفرمينگ لوله، با افزايش ضريب اصطکاک، بيشينه تغيير ارتفاع کاهش يافته و تغييرات ضخامت افزايش مي يابد.