مقاله بررسي فرايند سيستم اطلاعات باليني بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي فرايند سيستم اطلاعات باليني بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند
مقاله سيستم اطلاعات باليني
مقاله بيمارستانهاي عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي سعيدي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حامدان مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بهره گيري از مزاياي منحصر به مدارک پزشکي کامپيوتري و تجهيزات ارتباطي براي جمع آوري، ذخيره، پردازش، استخراج و ارتباط دادن اطلاعات مراقبتي بيمار و اطلاعات مديريتي، اگر مطابق نيازهاي مديران و کادر مدارک پزشکي باشد، بسياري از مشکلات نظام بهداشتي درماني کشور را برطرف مي کند. نظام هاي اطلاعات در سيستم عرضه سلامت با گردآوري، تحليل و انتشار داده ها، زمينه استفاده از اطلاعات به منظور بهبود و ارتقاي سلامت جامعه را فراهم مي سازند. هدف از اين مطالعه توصيفي تطبيقي بررسي فرايند سيستم اطلاعات باليني بيمارستا ن هاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران بر اساس سيستم اطلاعات باليني کشورهاي منتخب مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه کاربردي به روش توصيفي مي باشد که با هدف تعيين فرايند سيستم اطلاعات باليني بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران بر اساس سيستم اطلاعات باليني کشورهاي منتخب انجام گرفته است. داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه اي پايا و روا جمع آوري شد و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي صورت گرفت.
يافته ها: با در نظر گرفتن وضعيت موجود و اهميت بررسي فرايند سيستم اطلاعات باليني در بيمارستان هاي مورد مطالعه، پژوهشگر الگوي موردنظر در بيمارستان هاي عمومي را با مطالعه نظام مربوطه در کشورهاي امريکا، استراليا و انگلستان و بر اساس نياز کشور در قالب فرايندهاي سيستم اطلاعات باليني ارایه نمود که به بررسي محورهايي از جمله فرايندهاي سيستم اطلاعات باليني در واحد پذيرش، واحد ذخيره و بازيابي اطلاعات، واحد آمار و واحد کد گذاري و همچنين بررسي فرايندهاي سيستم اطلاعات باليني برنامه هاي نرم افزاري در اين ۴ واحد و در نهايت کاربرد آنها پرداخته شده است که نتايج حاصله در قالب جداولي که هر يک معرف پاره اي از فرايندهاي سيستم اطلاعات باليني است، آورده شده است.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به جايگاه نظام اطلاعات در هر سازمان و نقش اساسي آن در اتخاذ سياست هاي درست، ايجاد نظام اطلاعات باليني هماهنگ و يکپارچه اطلاعات باليني و توانمند سازي کارشناسان در زمينه استفاده صحيح از داده ها از اولويت هاي ضروري به شمار مي رود. با توجه به بررسي فرايندهاي سيستم اطلاعات باليني بخش اطلاعات باليني بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران مشخص گرديد که فراواني نسبي وجود فرايندهاي سيستم اطلاعات باليني در اين بخش در عناصر مورد بررسي بالاي ۶۰% به خود اختصاص داده است و بررسي فراواني نسبي وجود فرايندهاي سيستم اطلاعات باليني برنامه هاي نرم افزاري بخش اطلاعات باليني بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران نشان داد که عناصر مورد بررسي به استثناي واحد پذيرش با ميزان ۷۵% و کاربرد سيستم با ميزان ۵۸٫۶۲%، مابقي محورها بين ۳۷-۳۵% مي باشد.