مقاله بررسي فرسايش پذيري سازندها و اشکال فرسايشي در حوضه آبخيز ورده در شمال کرج با استفاده از مدل MPSIAC در محيط ILWIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فرسايش پذيري سازندها و اشکال فرسايشي در حوضه آبخيز ورده در شمال کرج با استفاده از مدل MPSIAC در محيط ILWIS
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه آبخيز ورده
مقاله فرسايش آبي
مقاله فرسايش پذيري سازند ها
مقاله فرايندهاي فرسايشي
مقاله رسوب زايي
مقاله مدل MPSIAC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پوري شيما
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: بلوطي شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوضه آبخيز ورده، در شمال شهر کرج قرار دارد. اين حوضه، در زون ساختاري البرز مرکزي قرار دارد و از اقليم نيمه مرطوب برخوردار است. حوضه آبخيز ورده داراي مساحتي برابر با ۹۷٫۶۸ کيلومتر مربع است. سازندهاي مختلفي، مربوط به دوران ديرينه زيستي، ميانه زيستي و نوزيستي در اين حوضه وجود دارد، که بيشتر از سنگ هاي شيلي، توف شيلي، توف ماسه اي و سنگ آهک ساخته شده اند. سازند کهر به سن پرکامبرين، قديمي ترين و رسوبات آبرفتي کواترنر جوان ترين نهشته هاي حوضه مورد مطالعه هستند. هدف از اين مطالعه، شناسايي فرايند ها و اشکال فرسايشي و تعيين شدت فرسايش پذيري سازندها و ميزان رسوب دهي آن ها با استفاده از مدل MPSIAC در محيط ILWIS است. يکي از روش هاي اين کار، دسته بندي سنگ هاي اين حوضه، در ۵ کلاس فرسايشي است. به طوري که سنگ آهک هاي دولوميتي سازند سلطانيه جزء گروه فرسايش پذيري کم و نهشته هاي آبرفتي کواترنر جزء گروه فرسايش پذيري زياد هستند. با تفسير عکس هاي هوايي و بررسي هاي ميداني، اشکال متداول فرسايشي شناسايي شدند. در زيرحوضه کمينه اشکال فرسايشي و در زيرحوضه V-int بيشينه اشکال فرسايشي شياري، سطحي و واريزه اي وجود دارد. درروش MPSIAC تاثير و نقش ۹ عامل مهم و موثر در فرسايش خاک و توليد رسوب در حوضه، ارزيابي و بسته به شدت و ضعف هر عامل، امتياز يا عددي به آن تعلق گرفت. از مجموع امتيازها يا عددهاي به دست آمده براي عوامل مختلف، ميزان رسوب دهي حوضه از رابطه QS=0.253e0.036R محاسبه گرديد. در آخر، نقشه هر يک از عوامل ۹ گانه در محيط ILWIS تهيه شد. با توجه به شناسايي زير حوضه ها با شدت فرسايش و ميزان رسوب دهي بالا، زيرحوضه هاي V2وV3 بايستي در اولويت اول جهت برنامه حفاظت خاک قرار گيرند.