مقاله بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در بين اساتيد و كاركنان دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در بين اساتيد و كاركنان دانشگاه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله اساتيد
مقاله كاركنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي حسنيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پزوهش با هدف بررسي ميزان فرسودگي شغلي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در ميان اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر اجرا شد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود و نمونه اي شامل ۷۳ تن از ميان ۲۵۰ نفر با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شدند. حجم نمونه با مراجعه به جدول تعيين اندازه نمونه معرف تعيين گرديد. داده ها با بهره گيري از پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد جمع آوري و با استفاده از آزمون آماري تحليل واريانس يكطرفه و آزمون t براي گروههاي مستقل تحليل شد. نتايج نشان داد که تفاوت مشاهده شده بين افراد و زنان و مردان با سنين مختلف و افراد مجرد و متاهل معني دار نيست.