مقاله بررسي فرسودگي ناشي از قضاوت در داوران ملي و بين المللي فوتبال ايران و رابطه آن با ميزان استرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فرسودگي ناشي از قضاوت در داوران ملي و بين المللي فوتبال ايران و رابطه آن با ميزان استرس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي ناشي از قضاوت
مقاله استرس
مقاله داوران ملي و بين المللي
مقاله ليگ برتر فوتبال ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلاميان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: گلزار سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: طالب پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي فرسودگي ناشي از قضاوت در داوران ملي و بين المللي فوتبال ايران و يافتن رابطه آن با ميزان استرس آنها بود. به اين منظور، از دو پرسشنامه فرسودگي ناشي از قضاوت (وينبرگ و ريچاردسون، ۱۹۹۲) و استرس داوري (ناسي، ۱۹۹۴) و همچنين پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردي که روايي آن توسط استادان صاحب نظر تاييد و پايايي سوالات نيز از طريق آلفاي کرونباخ (۰٫۸۲) به دست آمد، استفاده شد. جامعه مورد نظر تحقيق، تمام داوران ملي و بين المللي ليگ برتر فوتبال جمهوري اسلامي ايران بودند(N=35)  که ۳۲ نفر با استفاده از جدول مورگان و به صورت تصادفي ،تعيين و در تحقيق شرکت داده شدند. در نهايت از کل پرسشنامه هاي توزيعي، نرخ پرسشنامه هاي برگشتي قابل استفاده برابر با ۳۰ عدد (%۹۳٫۷۵) بود. در نمايش و تحليل اطلاعات در سطح آمار توصيفي از فراواني، درصد ميانگين، انحراف از معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون T مستقل، ANOVA و ضرايب همبستگي متناسب استفاده شد(P<0.05) . نتايج پژوهش حاضر نشان داد که حداکثر نمره فرسودگي شغلي برابر با ۱۱۲ و ميانگين فرسودگي داوران ملي و بين المللي ايران برابر با ۵۲٫۵۳ است که نشان دهنده ميزان فرسودگي متوسط در ميان آنان است. علاوه براين، بين ميزان فرسودگي ناشي از قضاوت ملي و بين المللي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران و ميزان استرس آنان در سطح ۰٫۰۵ رابطه معني داري وجود دارد (P<0.013 و r=0.450). بنابراين، استرس، عامل مناسبي براي پيش بيني ميزان فرسودگي ناشي از قضاوت در ميان داوران ملي و بين المللي فوتبال ايران معرفي شد. همچنين اين پژوهش نشان داد داوران ايراني هنگام قضاوت، استرس زيادي دارند.