مقاله بررسي فرهنگ سازماني بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران بر اساس مدل دنيسون – ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فرهنگ سازماني بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران بر اساس مدل دنيسون – ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مدل دنيسون
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي مارناني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي فرهنگ مديران را قادر مي سازد با جمع آوري اطلاعات بخش ها يا گروه هاي کاري را با يکديگر مقايسه ؛ مسايل را الويت بندي؛ و ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسايي نمايند و شکاف بين وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر، بررسي فرهنگ سازماني بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران بر اساس مدل دنيسون بود.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي مقطعي در تابستان ۱۳۸۸ انجام شده است. جامعه پژوهش کارکنان بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران؛ و نمونه پژوهش ۱۳۰ نفر از اين جامعه بود که به روش طبقه اي تصادفي انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد دنيسون جمع آوري؛ و به وسيله نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي t-test و ANOVA تحليل شد.
يافته ها: اکثر افراد تحت بررسي در اين بيمارستان (۷۲ درصد)، وضعيت فرهنگ سازماني بيمارستان را مناسب ارزيابي کردند. بيشترين امتياز در بعد مشارکت در کار (فرهنگ مشارکتي)؛ و کمترين امتياز در متغير سازگاري حاصل شده است. در مجموع هر چهار بعد اصلي فرهنگ داراي نمره متوسط و بالاتر بوده اند. بالاترين ميانگين شاخص هاي فرهنگ سازماني، مربوط به تيم سازي با ميانگين ۴٫۲۴ و کمترين شاخص با ميانگين ۳٫۲۴ مربوط به هماهنگي و پيوستگي بود. در مجموع اکثر شاخص ها در وضعيت مطلوب قرار داشتند.
نتيجه گيري: فرهنگ سازماني بيمارستان مورد مطالعه در سطح مطلوبي قرار دارد که زمينه ساز تغييرات موفقيت آميز در بيمارستان خواهد بود و مديران آن را در پيش بيني نطام مند الويت هاي تغيير و تدوين بهتر استراتژي ها براي اجراي موفقيت آميز تکنيک ها و فرايندهاي مديريت ياري رساند.