مقاله بررسي فرهنگ سازماني در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۵۲ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي فرهنگ سازماني در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله الگوي دنيسون
مقاله منابع انساني
مقاله سازمان جنگل ها
مقاله مراتع و آبخيزداري ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب بيگي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: درويش حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدعصر ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و ارزيابي فرهنگ سازماني به عنوان ابزاري براي جمع آوري اطلاعات عمل مي كند و مديران را قادر مي سازد تا فرهنگ سازمان را شناسايي نمايند، بخش هاي مختلف كاري را با هم مقايسه کرده و ادراكات و باورهاي كاركنان را شناسايي كنند تا بتوانند وضع موجود را شناسايي نمايند و سرانجام شكاف بين وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند. در اين پژوهش براي بررسي و شناخت فرهنگ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، از مدل دنيسون استفاده شده است. اين مدل را كه آقاي دانيل دنيسون طراحي كرده در بيش از هزاران شركت و سازمان در سراسر جهان اجرا گرديده است. اين الگو فرهنگ سازماني را بر اساس چهار مولفه مشاركت، انطباق پذيري، سازگاري و ماموريت مورد ارزيابي قرار مي دهد كه هر كدام از اين ابعاد شامل سه شاخص نيز مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را كاركنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور تشكيل مي داد که بالغ بر۸۴۰ نفر بود. ۱۲۸ نفر نمونه آماري بر اساس فرمول کوکران تعيين شد و به منظور صحت تحقيق، ۱۶۵ پرسش نامه در پنج بخش كاري معاونت توسعه مديريت و منابع انساني، معاونت مناطق خشك و نيمه خشك، معاونت مناطق مرطوب و نيمه مرطوب، معاونت حفاظت و امور اراضي و بخش دفاتر مستقل توزيع شد. پس از جمع آوري پرسش نامه ها و تحليل اطلاعات به دست آمده، تصوير فرهنگ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري بر اساس مدل دنيسون ترسيم گرديد، كه گوياي وضعيت فرهنگ اين سازمان است. بر اين اساس سازمان جنگل ها در تمام ابعاد چهارگانه در حدمتوسط ارزيابي مي شود. بيشترين امتياز را تقريبا در توافق و ارزش هاي بنيادين و كم ترين را در هماهنگي، ايجاد تغيير و مشتري گرايي كسب نمود كه نيازمند بهبود است.