مقاله بررسي فصلي عيار سرمي روي در گاوهاي مشکوک به کمبود و ارتباط آن با جيره در گاوداريهاي صنعتي اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۶۳۷ تا ۶۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي فصلي عيار سرمي روي در گاوهاي مشکوک به کمبود و ارتباط آن با جيره در گاوداريهاي صنعتي اروميه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اروميه
مقاله گاو شيري
مقاله روي سرم
مقاله جيره و جذب اتمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ثاني شيرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نادعليان محمدقلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سخا مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به نقش بسيار مهم روي در عملکردهاي ساختاري و فيزيولوژيکي بدن دام و مطالعات کمي که در منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است، هدف اين مطالعه بررسي کمبود روي در گاوهاي مشکوک به کمبود در گاوداريهاي صنعتي اروميه و ارتباط آن با جيره مصرفي دامهاي مورد مطالعه بوده است. در اين بررسي از گاوهاي مشکوک به کمبود شامل دامهایي که کاهش اشتها، کاهش توليد و از همه مهمتر مشکل ناباروري داشتند نمونه خون اخذ گرديد. همينطور نمونه برداري از جيره غذایي مصرفي دامها نيز انجام گرفت. نمونه گيري فصلي بود و تعداد ۲۵ نمونه سرمي در هرفصل اخذ گرديد. اندازه گيري به روش جذب اتمي و مقادير برحسب ميکرومول در ليترمحاسبه گرديد. نتايج اين مطالعه حاکي از اين است که در دامهاي مشکوک تفاوت معني داري بين فصول مختلف نيست ولي ميزان روي در فصول زمستان، بهار و پایيز پایين تر از محدوده طبيعي قرار دارد و به نظر مي رسد عدم تامين روي توسط جيره بويژه با کنسانتره مهمترين علت پایين بودن عيار روي در اين مطالعه باشد.