مقاله بررسي فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني و نيترات ردوكتازي سويا و گندم در پاسخ به عصاره آبي كلزا تحت شرايط هيدروپونيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۴۲ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني و نيترات ردوكتازي سويا و گندم در پاسخ به عصاره آبي كلزا تحت شرايط هيدروپونيك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله كلزا
مقاله سويا
مقاله گندم
مقاله آنزيم هاي آنتي اكسيدان
مقاله محيط كشت هيدروپونيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آرودي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: كيايي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آللوپاتي پديده اي است كه طي آن برخي ازگونه هاي گياهي با آزاد كردن مواد شيميايي خاص، از جوانه زني و رشد و نمو ديگر گونه هاي گياهي جلوگيري به عمل مي آورند. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر آللوپاتيكي كلزا (رقم هايولا ۴۰۱) بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني كاتالاز، پراكسيداز و نيترات ردوكتاز در دو بخش هوايي و زيرزميني گياه گندم (تك لپه) و سويا (دو لپه) تحت شرايط هيدروپونيك مي باشد. از اين رو در سال ۱۳۸۵ در آزمايشگاه تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان دانه رست هاي ۴ روزه سويا (رقم گرگان ۳) و گندم (رقم كوهدشت) در محيط کشت هوگلند (شاهد) و محيط کشت هوگلند و عصاره آبي کلزا (تيمار) به مدت ۸ روز بر اساس طرح كاملا تصادفي تيمار شدند و آناليزهاي مورد نظر بر اساس آزمون دانكن و با در نظر گرفتن ۴ تكرار براي هر تيمار انجام شد. مطابق نتايج به دست آمده تحت تاثير عصاره آبي کلزا، فعاليت آنزيم کاتالاز و پراکسيداز در اندام هوايي و زيرزميني سويا کاهش معني داري يافت. بدين معني كه فعاليت كاتالاز در ريشه از ۱٫۷۶۵ در شاهد به ۱٫۳۸۴ OD min-1g-1fw در تيمار، در ساقه از به ميزان ۱٫۳۶۵ در شاهد به ۱٫۲۵۸ OD min-1g-1fw در تيمار و در لپه از ۱٫۱۰۵ در شاهد به ۰٫۹۸۵ OD min-1g-1fw در تيماركاهش يافت. فعاليت پراكسيداز نيز در ريشه از ميزان  2.402در شاهد به ۲٫۱۲۶ OD min-1g-1fw در تيمار، در ساقه از ۰٫۰۲۸۴ در شاهد به ۰٫۰۱۰۸ OD min-1g-1fw در تيمار، در لپه از  0.576در شاهد به ۰٫۴۸۶ OD min-1g-1fw در تيمار روند نزولي را طي نمود. در گياه گندم تنها از فعاليت پراکسيداز ريشه کاسته شد (از ميزان  2.402در شاهد به ۲٫۱۲۶ OD min-1g-1fw در تيمار) و کاتالاز ريشه روند افزايشي را طي نمود (در شاهد از ۸٫۱۰۲ به ۹٫۱۳۶ OD min-1g-1fw در تيمار). فعاليت نيترات ردوکتاز ريشه در شاهد از ۶٫۸۹۱ به ۷٫۴۱ mMNo-2g-1.h-1 در تيمار و در ساقه سويا در ساقه نيز از  6.893در شاهد به ۷٫۹۲۵ mMNo-2g-1.h-1 در تيمار افزايش يافت؛ در حالي كه در لپه ميزان فعاليت آنزيم در شاهد از۱۰٫۶۵۲  به ۷٫۳۸۲ mMNo-2g-1.h-1 در عصاره كاهش يافت. در مورد گندم فعاليت اين آنزيم در ريشه روند صعودي معني داري را طي كرد (در شاهد از  10.32به ۴۷٫۳۲ mMNo-2g-1.h-1 در تيمار). در مجموع بيش ترين اثر عصاره آبي كلزا بر افزايش فعاليت آنزيم نيترات ردوكتاز ريشه گياه گندم به ميزان ۴٫۵ برابر بود.