مقاله بررسي فعاليت ضدباكتري عصاره گياه شون (Sambucus ebulus) عليه دو باکتري Staphylococcus aureus ATCC 1341 و Pseudomonas aeruginosa ATCC 2785 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در علوم زيستي از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت ضدباكتري عصاره گياه شون (Sambucus ebulus) عليه دو باکتري Staphylococcus aureus ATCC 1341 و Pseudomonas aeruginosa ATCC 2785
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت ضدباکتريايي
مقاله گياهان دارويي
مقاله عصاره گياه شون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قسمتي ماريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت ايجاد شده بيمارستاني توسط باکتري ها از مشکلات بزرگ درماني بخصوص در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها مي باشد. از طرفي مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها موجب پيدايش سويه هاي مقاوم شده و ما نيازمند جايگزيني محصولات طبيعي جهت مقابله با اين عفونت ها مي باشيم. گونه هاي گياهي در اين زمينه مورد توجه بوده و استان گيلان نيز يکي از مناطق با ارزش از لحاظ تنوع و تعداد گونه هاي گياهي مي باشد. در اين بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره گياه شون روي دو سويه باکتري Staphylococcus aureus ATCC 1341 و Pseudomonas aeruginosa ATCC 2785 مطالعه گرديد. اثر عصاره بدست آمده از بخش هاي برگ، گل و ميوه گياه توسط حلال هاي متفاوت روي اين دو باکتري بررسي شد. پس از تهيه عصاره هاي قسمت هاي مختلف گياه با حلال هاي نظير متانول، اتانول و کلروفرم، اثر ضدباکتريايي در شرايط آزمايشگاهي و با استفاده از روش انتشار در آگار توسط ديسک ها Agar Disc diffusion انجام يافت. ميانگين هاله عدم رشد سه نوع عصاره عليه S.aureus ATCC 1341 با انحراف معيار ۱ به شرح زير مي باشد. براي برگ: ۱۰ تا ۱۲، گل:۱۱ تا ۱۴ و ميوه: ۱۱ تا ۱۳ ميلي متر مي باشد که با استفاده از آزمون مجذور کا، با P<0.05 در تمام نمونه ها بين بخش هاي مختلف گياه و حلال هاي متفاوت، اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. در زمينه P. aeruginosa ATCC 2785 و نمونه هاي کنترل نيز هيچگونه اثر ضدباکتريايي ديده نشد. عصاره هاي مختلف گياه اثر ضدميکروبي تقريبا مشابهي نسبت به S. aureus ATCC 1341  نشان مي دهند و با توجه به غلظت هاي بکار گرفته شده در مقايسه با ديسک هاي حاوي آنتي بيوتيک، مي توان نتيجه گرفت که اين گياه در حد متوسط داراي اثر ضدباکتريايي است در حالي که کاربرد آن براي سودوموناس غير مفيد مي باشد و اين موضوع مي تواند به علت تفاوت ساختار سلولي باکتري هاي گرم مثبت و منفي باشد.