مقاله بررسي فعاليت ضد باکتريايي عصاره متانولي برگ اکاليپتوس بر عليه باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشيا کلي و استرپتوکوکوس پيوژنز در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت ضد باکتريايي عصاره متانولي برگ اکاليپتوس بر عليه باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشيا کلي و استرپتوکوکوس پيوژنز در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره متانولي
مقاله اثرات ضد باکتريايي
مقاله اكاليپتوس
مقاله باكتري هاي بيماري زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني نژاد شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: ستايي مختاري طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني نژاد ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه در کشورهاي توسعه يافته داروهاي آنتي بيوتيک موجود نه تنها گران بوده و براي درمان بيماري ها مناسب نمي باشد، بلکه اثرات جانبي نيز به دنبال دارند. هدف اصلي اين پژوهش نيز بررسي فعاليت ضد باکتريايي عصاره متانولي برگ سه گونه اکاليپتوسEucalyptus camaldulensis) ،Eucalyptus globulus و (Eucalyptus microtheca  بر عليه برخي از باکتري هاي بيماري زا مي باشد.
روش بررسي: در اين پژوهش برگ هاي سه گونه اكاليپتوس از مناطق مختلف شهرستان جيرفت جمع آوري شده، پس از تعيين گونه در شرايط مناسب خشک گرديدند. بعد از عصاره گيري به روش ماسراسيون، تاثير ضد باكتريايي غلظت هاي مختلف عصاره به روش تمام ظرف و روش انتشار در آگار به كمك ديسک بر روي باكتري هايS.pyogenes PTCC 1447 ،E.coli PTCC 1338 وS.aureus PTCC 1113 مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين حداقل غلظت مهار کنندگي (MIC) عصاره ها با استفاده از روش رقت لوله اي براي هر باکتري تعيين شد.
يافته ها: عصاره هر سه گونه اكاليپتوس در غلظت ۲۰۰۰ µg/ml فاقد اثر ضد باکتريايي بر روي E.coli بوده و قادر به جلوگيري از رشد اين باكتري بر روي محيط كشت نمي باشد. عصاره E. camaldulensis و E. globulus در اين غلظت فعاليـت ضد باکتريـايي قوي بر روي S. aureus و S. pyogenes  از خود نشـان داد. به طوري که کاملا از رشد اين باکتري ها بر روي محيط کشت جلوگيري نمود. در حاليكه عصاره E. microtheca فقط بر روي S. aureus اثر ضد باکتريايي دارد. MIC عصاره E. camaldulensis برای S. aureus  و S. pyogenes کمتر از۷٫۸ μg/ml  بود در حاليکه MIC عصاره E. globules برايS. aureus ، ۱۵٫۶ /ml و براي ۳۱٫۲۵  /ml S. pyogenes مشاهده شد. عصاره E. microtheca حداقلغلظت مهارکنندگي برايS. aureus  وS. pyogenes ،۱۵/۶ /ml  دارا بود.
نتيجه گيري: عصاره متانولي گونه هاي مختلف اکاليپتوس فعاليت ضد باکتريايي بالايي بر عليه بسياري از باکتري هاي بيماري زا دارد.