مقاله بررسي فعاليت ضد قارچي عصاره الكلي پروپوليس بر قارچ‌ هاي كانديدا و آسپرژيلوس در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۸۰ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت ضد قارچي عصاره الكلي پروپوليس بر قارچ‌ هاي كانديدا و آسپرژيلوس در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپوليس
مقاله كانديدا
مقاله آسپرژيلوس
مقاله مهاركنندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديبا كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات متعدد نشان داده اند بره موم (پروپوليس) به ميزان زيادي خواص ضدباکتريايي، ضد پروتو-زوئري، ضدقارچي و ضدويروسي دارد و مطالعات انجام شده نيز مويد اين است که بره موم اثرات درماني زيادي بر روي بيماري هاي قارچي از جمله کانديديازيس داشته است. مطالعه حاضر به هدف بررسي فعاليت مهارکنندگي رشد و کشندگي عصاره الکلي بره موم بر روي مخمر کانديدا آلبيکانس و قارچ آسپرژيلوس انجام گرفت.
روش بررسي: از عصاره الكلي خام پروپوليس، رقت هاي سريال به صورت ۱٫۲۰، ۱٫۴۰، ۱٫۸۰، ۱٫۱۶۰، ۱٫۳۲۰ و ۱٫۶۴۰ در محيط كشت سابورودبراث تهيه شد. سپس در شرايط آسپتيک به هر لوله حاوي رقت هاي مختلف عصاره يك ميلي ليتر از سوسپانسيون قارچي با كدورت استاندارد ۰٫۵ مک فارلند افزوده شد. كشت هاي مخمري در دماي ۳۰°c و كشت هاي آسپرژيلوسي در دماي ۲۵°c به مدت ۲۴ – ۷۲ ساعت دمادهي شدند.
يافته ها: در اين تحقيق مشاهده شد که بيش از نيمي از سوش هاي مخمري تحت تاثير مهارکنندگي غلظت۰٫۲۵ g/dl  عصاره و تقريبا به همين تعداد تحت تاثير حداقل کشندگي عصاره قرارگرفتند ولي در غلظت هاي  0.0312 g/dlو ۰٫۰۶۲۵ اين عصاره هيچگونه اثر مهارکنندگي و کشندگي بر روي ايزوله هاي مخمري مشاهده نگرديد. در اين بررسي آسپرژيلوس فوميگاتوس حتي در مقابل غلظت ۰٫۰۳۱۲ g/dl به طور نسبي مورد اثر واقع شده است ولي در رابطه با آسپرژيلوس نيجر اين تاثير به طور نسبي در غلظت ۰٫۱۲۵ g/dl مشاهده مي شود. علاوه بر تاثير کمي عصاره بر رشد کلني هاي آسپرژيلوسي تغييراتي در برخي خصوصيات مرفولوژيک کلني بسته به رقت عصاره مشاهده شد.
نتيجه گيري: مشاهده ميانگين بالاي حداقل ميزان بازدارندگي عصاره الكلي بره موم بر رشد ايزوله هاي كانديديايي و آسپرژيلوسي مي تواند مويد اثر ضد قارچي اين ماده باشد
.