مقاله بررسي فعاليت ضد ميكروبي لاكتوباسيلوس كازئي و اسيدوفيلوس بر عليه ميكروارگانيسم هاي شايع در عفونت هاي بيمارستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت ضد ميكروبي لاكتوباسيلوس كازئي و اسيدوفيلوس بر عليه ميكروارگانيسم هاي شايع در عفونت هاي بيمارستاني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاكتوباسيل
مقاله آنتي بيوتيك
مقاله عفونت بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي امير
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوعي اقدم رافت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بحث مقاومت آنتي بيوتيكي در درمان عفونت هاي بيمارستاني يكي از مباحث مطرح دنياست كه سالانه گزارش هاي متعددي از روند صعودي آن منتشر مي شود. امروزه، استفاده از تركيب هاي مترشحه از باكتري هاي پروبيوتيك به عنوان مهار كننده و ضد باكتري مطرح است. دو سويه  لاكتوباسيل كازئي و اسيدوفيلوس موثرترين سويه ها در جذب و حذف كلسترول در شرايط آزمايشگاهي و نمك صفراوي كوليك اسيد هستند و فعاليت ضد ميكروبي دارند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين فعاليت ضدميكروبي لاكتوباسيل كازئي و اسيدوفيلوس بر عليه برخي از باكتري هاي معمول در عفونت هاي بيمارستاني انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه در سال ۱۳۸۷ در بخش باكتري شناسي دانشكده پزشكي شيراز انجام شد. پس از جداسازي لاكتوباسيل ها از لبنيات محلي در استان فارس، شناسايي اوليه آنها از طريق آزمايش هاي معمول ميكروب شناسي و بيوشيميايي انجام شد. مقاومت آنتي بيوتيكي هر دو سويه با استفاده از روش انتشار ديسك بررسي شد. سپس از محلول رويي كشت ۷۲ ساعته هر دو باكتري، براي بررسي فعاليت مهاركنندگي آنها بر عليه سويه هاي استاندارد استافيلوكوكوس اورئوس، اشرشياكلي، كلبسيلا پنومونيا و پسودوموناس آئروژينوزا و باكتري اسپور دارباسيلوس سابتيليس در دو حالت فعال و غير فعال به روش انتشار در آگار، استفاده شد.
يافته ها: لاكتوباسيلوس كازئي به تمام آنتي بيوتيك ها و لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس به تمام آنتي بيوتيك ها به جز توبرامايسين و وانكومايسين مقاوم بودند. در بررسي خاصيت ضد باكتريايي دو سويه لاكتوباسيل، در اطراف تمام سويه هاي پاتوژن مورد آزمايش به جز باسيلوس سابتيليس هاله عدم رشد قابل توجهي مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، دو سويه لاكتوباسيل مورد آزمايش مقاومت زيادي در مقابل آنتي بيوتيك هاي معمول خوراكي دارند و محلول رويي كشت آنها نيز فعاليت چشم گيري بر عليه پاتوژن هاي بيمارستاني به ويژه تحت شرايط اسيدي و توليد آب اكسيژنه دارد. اين در حالي است كه محلول غير فعال شده آن فعاليت ضد باكتريايي محدودتري دارد.