مقاله بررسي فعاليت ضد ميکروبي عصاره هاي ميوه و هسته خرما (.Phoenix dactylifera L) عليه سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۴۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت ضد ميکروبي عصاره هاي ميوه و هسته خرما (.Phoenix dactylifera L) عليه سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر ضد ميکروبي
مقاله استافيلوکوکوس اورئوس
مقاله خرما
مقاله مقاومت چند دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي امير
جناب آقای / سرکار خانم: پردلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خادميان آيناز
جناب آقای / سرکار خانم: كيايي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت هاي ايجاد شده توسط سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم عمدتا با منشا بيمارستاني هستند که شيوع آن در بسياري از کشورهاي جهان درحال افزايش است. از اين رو تلاش هاي بسياري جهت يافتن ترکيبات جديد به عنوان جايگزيني مناسب براي آنتي بيوتيک ها، صورت گرفته است. اين مطالعه نيز به منظور بررسي اثر ضد باکتريال عصاره هاي الکلي و استوني ميوه و هسته خرما عليه سويه هاي باليني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم، انجام شد.
مواد و روش ها: عصاره هاي اتانولي و استوني ميوه و هسته خرما هر کدام به طور جداگانه تهيه شدند. ۵۶ سويه استافيلوکوکوس اورئوس از نمونه هاي باليني جدا و پس از انجام تست آنتي بيوگرام به روش کربي – بائر و بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه ها، ۱۲ سويه مقاوم چند دارويي جهت تعيين حساسيت آنها به عصاره ها گزينش شدند. در مرحله بعد اثرات ضدباکتريال عصاره ها عليه سويه هاي جدا شده بر اساس قطر هاله ممانعت از رشد با روش سنجش انتشار ديسک، مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که عصاره اتانولي و استوني ميوه خرما هيچگونه اثر ضد باکتريايي عليه ميکروارگانيسم هاي مورد بررسي نداشت در حالي که عصاره هاي اتانولي واستوني هسته خرما، اثر مهارکنندگي نسبتا خوبي در مقابل رشد ۹ سويه از استافيلوکوکوس اورئوس از خود نشان دادند.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده از اين بررسي حاکي از اثرات ضد باکتريال عصاره هسته خرما است، از اين رو پيشنهاد مي گردد که در زمينه شناسايي مواد ضد ميکروبي آن و استفاده از آن در درمان بيماري ها به عنوان جايگزيني مناسب براي آنتي بيوتيک ها، تحقيقاتي صورت گيرد. البته کاربرد باليني اين گياه نيازمند مطالعات بيشتر و وسيع تر و از همه مهم تر بررسي آن در شرايط in vivo است.