مقاله بررسي فعاليت پارااکسونازي و آريل استرازي سرم در بيماران مبتلا به سرطان معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۵۰ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت پارااکسونازي و آريل استرازي سرم در بيماران مبتلا به سرطان معده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارا اکسوناز
مقاله آریل استراز
مقاله سرطان معده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماذني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده باقي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه اميرمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان معده شايعترين علت مرگ ناشي از سرطان در کشور ايران است. هدف از اين مطالعه ارزيابي وضعيت آنتي اکسيداني و اکسيداتيو بيماران با سرطان معده با اندازه گيري فعاليتهاي پارااکسوناز -۱، آريل استراز و مقادير مالون دي آلدهيد (MDA) است.
روش کار: در يک مطالعه شاهد – موردي ۲۰ بيمار مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به کلينيک ارس اردبيل و ۳۰ فرد سالم هماهنگ از نظر جنس و سن بين سالهاي ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷ مطالعه شدند و فعاليت پارا اکسونازي و آريل استرازي آنزيم پارااکسوناز -۱، ميزان MDA و پروفايل ليپيدي در سرم آنها با استفاده از روش اسپکتروفتومتري تعيين شد.
يافته ها: فعاليت آنزيم پارااکسوناز در سرم افراد مبتلا به سرطان معده (۱۹۰±۶۸٫۹۵ IU/L)، کمتر از افراد سالم  (258±۶۸٫۵۹ IU/L)بود (P=0.001). بطور مشابهي فعاليت آريل استرازي آنزيم در بيماران (۳۰٫۵±۲۸٫۴ U/L) کمتر از گروه کنترل (۲۸۴٫۲۳±۱۳۶٫۲ U/L) بود(P<0.001) . کاهش فعاليتهاي استاندارد شده پارااکسوناز و آريل استراز در بيماران نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (بترتيب با P=0.001 و P<0.001) و ميزان مالون دي آلدهيد در بيماران بيشتر از افراد سالم بود(P<0.001) . همچنين مقدار کلسترول HDL و تري گليسريد در گروه بيمار کاهش، اما ميزان کلسترول تام و کلسترول LDL تفاوت معني داري در دو گروه نشان نداد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشانگر افزايش استرس اکسيداتيو در سرطان معده با تضعيف قدرت آنتي اکسيداني و بدتر شدن وضعيت اکسيداتيو بدن است.