مقاله بررسي فعاليت گلوكوزيدآزها و آلفا آميلاز غده گوارشي حلزون قهوه اي مركبات Caucasotachea lencoranea (Stylommatophora: Helicidae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت گلوكوزيدآزها و آلفا آميلاز غده گوارشي حلزون قهوه اي مركبات Caucasotachea lencoranea (Stylommatophora: Helicidae)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Caucasotachea lencoranea
مقاله غده گوارشي
مقاله آلفا گلوكوزيداز
مقاله بتا گلوكوزيداز
مقاله آلفا آميلاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بي غم مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نوه احمدآباديان وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نوه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نوذري جاماسب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حلزون قهوه اي مركبات Caucasotachea lencoranea Mousson يكي از آفات مركبات در استانهاي شمالي ايران مي باشد. به منظور كنترل بهتر اين حلزون و بهبود استراتژي هاي مديريت آن، شناخت وضعيت آنزيم هاي گوارشي اين جانور داراي اهميت مي باشد. حلزون ها از باغات مركبات شمال كشور جمع آوري شدند و كربوهيدازهاي آلفا گلوكوزيداز، بتا گلوكوزيداز و آلفا آميلاز غده گوارشي مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور آماده سازي عصاره آنزيمي از حلزون قهوه اي مركبات، حلزون ها تشريح و غده گوارشي برداشته شد. با بررسي هاي آنزيمي صورت گرفته وجود فعاليت آلفاگلوكوزيداز، بتا گلوكوزيداز و آلفا آميلاز در غده گوارشي آفت مذكور مشخص گرديد. بهينه فعاليت آلفا گلوكوزيداز در pHهاي ۴ و ۵، بتا گلوكوزيداز در pHهاي ۵ و ۶ مشخص گرديد. همچنين دماي بهينه براي آلفا گلوكوزيداز ۳۵ و براي بتاگلوكوزيداز ۴۰ درجه سانتي گراد به دست آمد. مقدار pH بهينه براي فعاليت آلفا آميلاز برابر ۲ و دماي بهينه آن ۴۰ درجه سانتي گراد به دست آمد. مقدار km و vmax براي آلفا گلوكوزيداز به ترتيب ۹٫۸۴ ميلي مولار و ۰٫۱۱ ميلي مولار بر دقيقه به دست آمد. همچنين مقدار km و vmax براي بتا گلوكوزيداز حاصل از غده گوارشي حلزون قهوه اي مركبات به ترتيب ۱۰٫۴۸ ميلي مولار و ۰٫۰۴۲ ميلي مولار بر دقيقه محاسبه گرديد.