مقاله بررسي فلورستيك پارك ملي كياسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فلورستيك پارك ملي كياسر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شکل زيستي
مقاله کوروتيپ
مقاله پارك ملي كياسر
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني ‌نژاد فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: عاقلي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارک ملي کياسر منطقه اي کوهستاني در البرز مركزي است که در بخش کياسر، در۷۰ کيلومتري جنوب شهرستان ساري واقع شده است. متوسط بارندگي سالانه منطقه ۶۵۰ ميلي متر و دماي متوسط سالانه ۱۲ درجه سانتي گراد است. حدود ۷۲۰ نمونه گياهي طي سال هاي ۱۳۸۶ و۱۳۸۷ جمع آوري شد که به ۳۷۷ گونه، ۳۲۱ جنس و ۷۳ تيره تعلق دارند. بيشترين تعداد گونه ها در گروه دو لپه اي ها با ۳۲۰ گونه و بعد از آن به ترتيب تك لپه اي ها با تعداد ۴۹ گونه، بازدانگان ۴ گونه و نهانزادان آوندي با ۴ گونه قرار دارند. تيره هاي Asteraceae ( 43گونه) و Lamiaceae (33 گونه) و جنس هاي Astragalus،Salvia  و Stachys داراي بيشترين غناي گونه اي هستند. در ميان گياهان منطقه ۱۱ گونه انحصاري ايران وجود دارد. شكل زيستي گونه ها بر اساس روش طبقه بندي رونكيه مشخص شد. در اين منطقه، همي كريپتوفيت ها (۳۷ درصد) شكل زيستي غالب بوده، پس از آن به ترتيب تروفيت ها (۳۱ درصد) و كريپتوفيت ها (۱۶ درصد) قرار دارند. با بررسي كورولوژي گونه ها مشخص گرديد که بيشترين عناصر به ناحيه ايران- توراني (۱۲۰ گونه) تعلق دارند.