مقاله بررسي فلورستيکي گياهان خانواده نعناعيان (Lamiaceae) در استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فلورستيکي گياهان خانواده نعناعيان (Lamiaceae) در استان قزوين
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله نعناعيان
مقاله شکل زيستي
مقاله كوروتيپ
مقاله قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چرخچيان محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جم زاد زيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت گياهان موجود در هر منطقه به عنوان مطالعه زير بنايي براي ساير طرح هاي تحقيقاتي محسوب مي گردد. براي اولين بار فلور خانواده نعناع(Lamiaceae) در استان قزوين با توجه به موقعيت جغرافيايي آن که از تنوع آب و هوا و پوشش گياهي برخوردار است، در قالب طرح ملي جمع آوري فلور کشور در سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ جمع آوري، شناسايي و از لحاظ فلورستيکي و ويژگي هاي رويشي موردبررسي قرار گرفتند. نتايج نشان دادکه خانواده نعناعيان در استان قزوين شامل ۳۰ جنس و ۸۴ گونه مي باشد. جنس هاي Salvia، Stachys, Nepeta به ترتيب با ۱۷، ۱۰ و ۸ گونه از مهم ترين جنس هاي اين خانواده از نظر تعداد گونه شناسايي شده بودند. از لحاظ شکل زيستي ۵/ ۶۳ درصد گونه ها همي کريپتوفيت، ۴/ ۲۲ درصد تروفيت و ۴/ ۹ درصدکامفيت و بقيه ژئوفيت بودند. از نظر عناصر رويشي ۸۸/ ۴۵ درصد عنصر ايران – توراني، ۴۰ درصد عنصر ايران – توراني واروپا – سيبري، ۴۱/ ۹ درصد عنصر ايران – توراني واروپا – سيبري و مديترانه اي ، ۵۲/ ۳ درصد عنصر ايران – توراني و مديترانه اي و ۱۷/ ۱ درصد عنصر جهاني مي باشند. حدود۴۰ درصد گونه هاي اين خانواده در استان به عنوان گياهان دارويي معطر مي باشند که جنس هاي Thymus، Ziziphora، Melissa و Dracocephalum از مهم ترين آن ها هستند. گونه Molucella laevis به عنوان گياه نادر استان مي باشد که فقط در يک محل آن هم به صورت محدود پراکنش دارد.