مقاله بررسي فلوريستيک و غناي گونه اي دشت ها و تپه ماهورهاي مراتع آق قلا در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۷۸ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فلوريستيک و غناي گونه اي دشت ها و تپه ماهورهاي مراتع آق قلا در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تپه ماهور
مقاله تركيب فلوريستيک
مقاله غناي گونه اي
مقاله قاب ويتاكر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توان منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي تيلكي قاسمعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ترکيب فلوريستيک و غناي گونه اي مراتع قشلاقي دشت آق قلا و گميشان واقع در حاشيه شرقي درياي خزر با جمع آوري گونه هاي گياهي و استقرار قاب تودرتوي ويتاكر در ۳ واحد تپه ماهوري (قراقير، اينچه و صوفيكم) و ۴ واحد دشتي (قراقير، اينچه، صوفيكم و منطقه قرق اينچه برون) بررسي شد تا ترکيب فلوريستيک واحدهاي اراضي تعيين و با استفاده از پلات ويتاکر، غناي گونه اي واحدها با هم مقايسه شود. بر اساس نتايج به دست آمده سهم فرم رويشي پهن برگان علفي در هر دو واحد اراضي دشتي و تپه ماهوري بيشتر است. تپه ماهورها در جهات مختلف غناي گونه اي يكساني دارند و در بين دشتها، دشت قراقير غناي گونه اي كمتري نسبت به سه دشت ديگر دارد. به طور كلي پوشش گياهي منطقه مورد بررسي (تپه ماهورها و دشت هاي همجوار) بيشتر از گياهان يكساله تشكيل مي شود كه ظهور آنها در اثر وقوع بارش هاي زمستانه و بهاره و رطوبت موقت سطحي خاك است، بنابراين بذرهاي بسياري از گونه هاي يكساله در اين شرايط سبز مي شوند و غناي گونه اي منطقه را افزايش مي دهند.