مقاله بررسي فنوتيپي برخي ژنوتيپ هاي انبه در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فنوتيپي برخي ژنوتيپ هاي انبه در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه بندي ژنتيكي
مقاله صفات مورفولوژيك
مقاله انبه
مقاله آناليز كلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شميلي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انبه يكي از ميوه هاي مهم مناطق گرمسير و سرشار از مواد و عناصر غذايي است. در اين تحقيق روابط بين ۴۸ صفت كمي و كيفي مربوط به گل، ميوه و برگ در ۴۸ ژنوتيپ انبه مورد بررسي قرار گرفت. صفات مورد بررسي شامل مشخصات طول، عرض و شكل برگ، طول دمبرگ، وزن، طول، عرض و شكل ميوه، مشخصات گل، ميزان فيبر هسته، ميزان ويتامين C ميوه، ميزان TSS آب ميوه، درصد اسيديته ميوه، pH آب ميوه و عملكرد درخت بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اكثر صفات مورد بررسي در محدوده ارقام معني دار هستند. نتايج تجزيه همبستگي ساده صفات، وجود همبستگي هاي مثبت و منفي معني دار بين برخي صفات مهم را نشان داد. همچنين از تجزيه فاكتور براي تعيين تعداد عامل هاي اصلي استفاده شد. تجزيه عامل نشان داد كه اكثر صفات مربوط به ميوه، بذر، صفات كيفي ميوه و زمان گل دهي عوامل اصلي را تشكيل دادند. صفات موثر در ۱۶ گروه عاملي قرار گرفتند كه در مجموع ۸۳٫۷% از كل تغييرات را توجيه نمودند. در محدوده هر عامل صفات با ضرايب عاملي بالاي ۰٫۶ درصد معني دار در نظر گرفته شد. تجزيه كلاستر با استفاده از اين ۱۶ عامل و روش وارد انجام شد و ژنوتيپ ها را به دو كلاستر اصلي، ژنوتيپ هاي هندي و پاكستاني تقسيم كرد. علاوه بر اين استفاده از فاكتورهاي اصلي موقعيت ژنوتيپ ها در آناليز دي پلات نيز ژنوتيپ هاي پاكستاني را از ژنوتيپ هاي هندي تفكيك نمود.