مقاله بررسي فون كف زي نهر زرين گل علي آباد كتول، استان گلستان در آبان سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي فون كف زي نهر زرين گل علي آباد كتول، استان گلستان در آبان سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كفزيان
مقاله فاكتور فيزيكوشيميايي
مقاله نهر زرين گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: چيت ساز حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موجودات كف زي در محيط هاي آبي نقش مهمي در تغذيه ماهي، جابجايي و چرخش مواد غذايي در اكوسيستم آبي و تبديل مواد آلي به مواد معدني دارند. نه فاكتور فيزيكوشيميايي آب با استفاده از دستگاه واترچكر و فتومترهاي پرتابل و به همراه دبي، عمق نهر، عرض نهر و جنس بستر اندازه گيري شد. نمونه هاي كفزي با استفاده از سوربر سمپلر با ابعاد (۳۰٫۵×۳۰٫۵) سانتي متر در آبان ماه ۱۳۸۶ از ۱۳ ايستگاه جمع آوري شد. در بررسي فون كفزي نهر، ۸ گروه جانوري تشخيص داده شد كه بعضي در حد راسته و بعضي نيز در خانواده و جنس شناسايي شدند. سه راسته غالب كفزي در نهر زرين گل را يك روزه ها، دو بالان و بال مو داران تشکيل مي دهند. بقيه كفزيان با جمعيت کمتر شامل پلي كوپترا، زالو و كرم خاكي مشاهده بودند. پارامترهاي فيزيكوشيميايي فسفات، اسيديته و نيتريت روي فراواني يك روزه ها اثر معني دار داشتند. همچنين نيترات روي فراواني بال مو داران و فسفات روي فراواني دو بالان اثر معني دار داشتند و مابقي پارامترها روي فراواني كفزيان تاثير معني دار نداشتند. حداكثر فراواني كل جانداران در اين ماه ۳۸۵۸ عدد در متر مربع در ايستگاه ۲ (از سرشاخه اصلي) و حداقل آن ۲۸۰٫۷ عدد در متر مربع در ايستگاه ۱۳ (يكي از سرشاخه هاي فرعي) بود. با توجه به شاخص شانون بيشترين و كمترين تنوع در سرشاخه ها بود. در بررسي شاخص يكنواختي، سرشاخه ها داراي كمترين توزيع همگوني بين گونه ها و بخش ميان دست نهر داراي بالاترين يكنواختي در ايستگاه ها بودند. با توجه به شاخص ژاكارد ايستگاه هاي مجاور از نظر وجود يا عدم وجود گونه اختلاف زيادي ندارند.