مقاله بررسي فون و تغييرات جمعيت مورچه ‌هاي (Hymenoptera: Formicidae) شکارگر آفات مزارع برنج مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فون و تغييرات جمعيت مورچه ‌هاي (Hymenoptera: Formicidae) شکارگر آفات مزارع برنج مازندران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله مورچه
مقاله تغييرات جمعيت
مقاله مزارع برنج
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عمواقلي طبري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مورچه‌ ها به عنوان يكي از شكارگرهاي مهم آفات در اكوسيستم‌ هاي مختلف حايز اهميت هستند. با توجه به اهميت مورچه‌ ها در تغذيه از مراحل مختلف زيستي آفات، فون و تغييرات جمعيت اين حشرات مفيد در مزارع برنج مازندران مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج اين پژوهش، پانزده گونه مورچه از مزارع برنج مازندران جمع ‌آوري گرديد. نتايج مطالعات مربوط به تغييرات جمعيت مورچه ‌ها در فصل غير زراعي و روي كلش‌ هاي سه رقم مختلف برنج شامل فجر، خزر و نعمت نشان داد كه تراكم اين حشرات روي رقم فجر بيشتر از دو رقم ديگر بود و بين ارقام خزر و نعمت اختلاف معني ‌داري مشاهده نگرديد. مقايسه‌ نتايج مربوط به نمونه ‌برداري ‌هاي هفتگي از پايان شهريور تا پايان آبان ماه ۱۳۸۴، روند افزايشي محسوسي را در تراكم جمعيت مورچه‌ ها تا اواسط آبان نشان داد به طوري كه بالاترين تراكم در تاريخ ۹/۸/۱۳۸۴ به دست آمد و بعد از آن به صورت تدريجي كاهش ‌يافت. مقايسه ميانگين اثر متقابل «تاريخ نمونه‌ برداري × واريته برنج» روي تغييرات جمعيت مورچه‌ ها نشان ‌داد كه بين اثرهاي متقابل در سطح احتمال ۱% اختلاف معني ‌دار وجود داشته است.