مقاله بررسي فون کنه هاي سخت آلوده کننده بز و تغييرات فصلي جمعيت آنها در استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۶۶۷ تا ۶۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي فون کنه هاي سخت آلوده کننده بز و تغييرات فصلي جمعيت آنها در استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بز
مقاله کنه
مقاله آذربايجان غربي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: صدقياني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري كمال
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: مجردآشناآباد مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي حاضر به منظور تعيين گونه هاي کنه در آذربايجان غربي خصوصا در سطح بدن بزهاي منطقه و ميزان توزيع آلودگي بر حسب سن و جنس در قسمتهاي مختلف بدن بز، ميزان تغييرات فصلي آلودگي وميزان شيوع آن در حيوانات مزبور انجام پذيرفت. اين بررسي از اول فروردين ماه سال ۱۳۸۵ تا اواخر اسفند ماه سال ۱۳۸۵ انجام گرديده است. در طي اين مدت از ۲۱ شهر تابعه استان آذربايجان غربي و در مجموع از تعداد ۱۸۰۰ راس بز نر و ماده با سنين مختلف، نمونه گيري صورت پذيرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارspss  آناليز گرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد تعداد ۵۲ راس (۲٫۸۸%) بز واجد آلودگي به کنه بودند. بالاترين ميزان آلودگي در بزها مربوط به خرداد ماه و در شهر مياندوآب و کمترين ميزان آلودگي مربوط به بهمن ماه و در شهرستان شاهين دژ بوده است. در آناليز آماري اختلاف معني داري، بين تعداد کنه هاي جداسازي شده در ماههاي مختلف و فصول سال وجود داشت (P<0.05) از ۲۵۱ کنه بالغ و نمف شناسايي شده در روي بزان به ترتيب آلودگي مربوط به ريپي سفالوس بورسا (%۵۸٫۹۶)، هيالوما آناتوليکم آناتوليکم (۳۵٫۸۵%)، درماسنتور مارژيناتوس (۳٫۹۸%) و همافيزاليس پونکتاتا (۱٫۱۹%) بود. فراواني آلودگي به کنه در قسمتهاي مختلف بدن در بزان به ترتيب روي پستان (۳۵%)، کشاله ران (۳۴%)، سر و گردن (۱۸%) و روي بيضه (۱۳%) مشاهده گرديد.