مقاله بررسي فيتوشيميايي اسانس حاصل از بخشهاي مختلف گياه Ornithogalum cuspidatum Bertol که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي فيتوشيميايي اسانس حاصل از بخشهاي مختلف گياه Ornithogalum cuspidatum Bertol
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرمرغ ديهيمي
مقاله تيره ليلياسه
مقاله اسانس
مقاله GC-MS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: موافقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اثني عشري سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: بامدادمقدم صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: دل آذر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ناظميه حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شير مرغ ديهيمي Ornithogalum cuspidatum Bertol (تيره Liliaceae) گياه بومي ايران مي باشد و اندام هوايي اين گياه به عنوان افزودني هاي خوراکي و همچنين بواسطه اثرات تسکين دهندگي آن در حلق و مجاري تنفسي در سرفه هاي خشك بكار ميرود. تاكنون بررسيهاي فيتوشيميايي محدودي بر روي اين گياه انجام گرديده است
روش ها: اسانس گيري توسط روش تقطير با آب بوسيله دستگاه كلونجر صورت پذيرفت. ترکيبات شيميايي موجود در اسانس هاي حاصل از گل، برگ و پياز اين گياه توسط GC-MS مورد بررسي واقع گرديد.
 يافته ها: بازده اسانس هاي بدست آمده از گل، برگ و پيازتازه به ترتيب
۰٫۱۶%، ۰٫۰۰۷ و ۰٫۰۳۷% بدست آمد. در مجموع ۱۵۵، ۲۰ و ۲۳ ترکيب شيميايي به ترتيب در اسانس هاي حاصل از پياز، گل و برگ شناسايي گرديد. ترکيبات اصلي شناسايي شده از گل شامل هگزاکوزان (%۳۱٫۴۹)، اتيل لينوليولات (%۲٫۷۴)، تريکوزان (%۷٫۷۲)، تتراکوزان (%۳٫۴۶)، هپتاکوزان (%۵٫۶۵)، اکتاکوزان (%۲۵٫۲۲) و تتراکوزان،-۱۱ دسيل (%۱۰٫۰۳) ميباشند و ترکيبات اصلي شناسايي شده از برگ شامل هگزاهيدروفارنسيل استون (%۵٫۷۱)، پالميتيک اسيد (%۱۶٫۰۱)، تريکوزان (%۱۷٫۴۲)، لينولنيک اسيد متيل استر (%۹٫۰۱)، هِنِيکوزان (%۵٫۳۰) و فيتول (%۲۰٫۷۱) ميباشند و نهايتا ترکيبات اصلي پياز شامل نونان (%۲٫۶۵)، -۴ متيل نونان (%۲٫۷۶)، دکان (%۹٫۶۵) و آندکان (%۷٫۷۳) هستند.
نتيجه گيري: آناليز اسانس اندامهاي مختلف گياه O. Cuspidatum نشان داد كه بخش اعظم تركيبات تشكيل دهنده اسانسها ي گل و پياز را تركيبات هيدروكربنه اشباع تشكيل مي دهند و اين در حالي كه اسانس برگ عمدتا حاوي تركيبات هيدروكربنه اكسيژنه ميباشد. اسانس گل همچنين حاوي تركيبات ترپنوييدي اكسيژنه بوده كه مجموعا ۴٫۸۶ درصد اسانس را تشكيل ميدهد.