مقاله بررسي فيزيولوژيك دفع سديم در بافت هاي مختلف ارقام حساس و متحمل به شوري گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فيزيولوژيك دفع سديم در بافت هاي مختلف ارقام حساس و متحمل به شوري گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش شوري
مقاله دفع سديم
مقاله توزيع يوني
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهنماقهفرخي افراسياب
جناب آقای / سرکار خانم: پوستيني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه واكنش هاي فيزيولوژيك ارقام مختلف گندم به تنش شوري مي تواند منجر به شناسايي مكانيزم هاي موثر در تحمل شوري گردد. هفت رقم گندم نان متفاوت از نظر توان تجمع يون سديم و نيز تحمل شوري براي ارزيابي نحوه توزيع يوني و ميزان تجمع و دفع سديم در بافت هاي مختلف گياه در شرايط تنش شوري مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت شناسايي الگوي توزيع يوني در بوته، غلظت يون سديم (Na+)، پتاسيم (K+) و نسبت K+/Na+ در بافت هاي مختلف گياه شامل ريشه، پهنك برگ سوم، غلاف و پهنك برگ پرچم در سه سطح شوري (صفر، ۱۰۰ ميلي مولار و ۲۰۰ ميلي مولار كلريد سديم) و همچنين تاثير تنش شوري بر عملكرد دانه و ماده خشك اندام هوايي و ريشه در آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار بررسي شد. تحمل شوري در گونه هاي گندم مورد مطالعه با تجمع مقادير پاييني از يون Na+ در برگ ها همراه بود. دامنه متفاوتي از تجمع و دفع يون Na+ در ريشه و بافت هاي هوايي ارقام مورد مطالعه مشاهده شد. غلظت اين يون از ريشه به سمت بافت هوايي به طور معني داري كاهش يافت و مقدار آن در برگ هاي مسن بطور معني داري بيشتر از جوان ترين برگ يعني پهنك برگ پرچم بود. غلاف برگ پرچم به عنوان يك محل نگهداري و ممانعت از انتقال يون Na+ به پهنك برگ پرچم مورد شناسايي قرار گرفت. ارقام متحمل به شوري ميزان يون Na+ بيشتري را در ريشه، برگ هاي مسن و غلاف برگ خود نگهداري نموده و ميزان تجمع يون Na+ كمتر و نسبت K+/Na+ بالاتري در پهنك برگ پرچم در مقايسه با ساير بافت ها داشتند. به نظر مي رسد تفاوت در الگوي توزيع يوني، از جمله تجمع كمتر يون Na+ و حفظ نسبت هاي بالاتر K+/Na+ در بافت هوايي به ويژه در پهنك برگ پرچم و بافت هاي جوان و حفظ و نگهداري يون Na+ در غلاف برگ ها از مهم ترين مكانيزم هاي درگير در بهبود تحمل شوري در ارقام متحمل باشند.