مقاله بررسي قابليت به كارگيري روش تاگوچي در طراحي محيط كشت، بهينه سازي توليد آلفاآميلاز توسط طراحي آماري آزمايشها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت به كارگيري روش تاگوچي در طراحي محيط كشت، بهينه سازي توليد آلفاآميلاز توسط طراحي آماري آزمايشها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ‌آلفا آميلاز
مقاله آسپرژيلوس اوريزه
مقاله بهينه سازي
مقاله فاكتوريل كامل
مقاله تاگوچي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اسد صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: دستغيب سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهينه سازي توليد آنزيم ‌آلفا آميلاز از قارچ آسپرژيلوس اوريزه با روش آماري طراحي آزمايش‌ تاگوچي، كه يكي از روشهاي شكستن فاكتوريل كامل است، انجام شد و به منظور در دست داشتن يك پايه محكم جهت قضاوت در مورد قابليت به كارگيري اين روش، آزمايشهايي به صورت فاكتوريل كامل با در نظر گرفتن فاكتورها با تمام سطوح نيز در مجموعه آزمايشها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد از بين فاكتورهاي نسبت C / N، نوع منبع نيتروژن، مقدار فسفات و pH، بيشترين اثر در توليد آنزيم مربوط به منبع نيتروژن است و نيترات سديم با نسبت =C / N3، هنگام استفاده از نشاسته ۱(W/v) درصد به عنوان منبع کربن، بيشترين بازدهي توليد را داشته است. مقايسه روش فاكتوريل كامل با ۳۶ تيمار و تاگوچي با تنها ۹ تيمار نيز نشان داد، داده هاي به دست آمده از روش تاگوچي با روش فاكتوريل كامل همخواني دارد و نقطه بهينه ارایه شده توسط هر دو روش يكسان است. اين بررسي نشان داد كه هنگام بهينه سازي محيط كشتهاي ميكروبي كه به منظور افزايش توليد يك محصول تجاري صورت مي‌گيرد، مي‌توان با اطمينان بالايي از روشهاي شكننده فاكتوريل به جاي فاكتوريل كامل استفاده نمود. نهايتا ميزان توليد آنزيم در شرايط بهينه شده با روشهاي فاكتوريل كامل و تاگوچي به حدود ۱۷۰ واحد در ميلي ليتر رسيد كه قابليت به كارگيري روش تاگوچي به جاي فاكتوريل كامل را ثابت مي‌نمايد.