مقاله بررسي قابليت تثبيت بيولوژيکي نيتروژن در ارقام مختلف لوبيا(.Phseolus vulgaris L) با کاربرد سه نوع مايه تلقيح حاوي باکتري تثبيت کننده نيتروژن (Rhizobium phaseoli) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت تثبيت بيولوژيکي نيتروژن در ارقام مختلف لوبيا(.Phseolus vulgaris L) با کاربرد سه نوع مايه تلقيح حاوي باکتري تثبيت کننده نيتروژن (Rhizobium phaseoli)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تثبيت بيولوژيکي نيتروژن
مقاله لوبيا
مقاله ريزوبين سوپر پلاس
مقاله عملکرد و درصد پروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير سه نوع كود بيولوژيك، شامل ريزوبين سوپر پلاس، سوپر نيترو پلاس و ازتوباكتر به همراه يك تيمار كودي(شرايط زارع) با مصرف ۷۵ كيلو گرم نيتروژن از منبع کود اوره و شاهد (بدون مصرف کود و عدم تلقيح) بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم مختلف لوبيا شامل لوبياي قرمز ناز، لوبياي چيتي رقمCOS16  و لوبياي سفيد كشاورز، طي آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال ۱۳۸۵ در منطقه خرمدره (استان زنجان) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که ميان مايه هاي تلقيح بذر لوبيا، اختلاف معني داري از نظر صفاتي چون عملکرد دانه، عملکرد کل ماده خشک اندام هوايي، نيتروژن اندام هاي هوايي، تعداد و وزن گره (در زمان ۵۰ درصد گل دهي)، درصد نيتروژن و پروتئين دانه وجود دارد. تلقيح نمودن بذور مختلف لوبيا باعث افزايش عملکرد دانه، عملکرد کل ماده خشک اندام هوايي، نيتروژن اندام هاي هوايي، تعداد و وزن گره، درصد نيتروژن و پروتئين دانه در مقايسه با تيمار شاهد شد، اما در مقايسه با کاربرد ۷۵ کيلوگرم نيتروژن خالص، افزايش تنها در تعداد و وزن گره (در زمان ۵۰ درصد گل دهي) مشاهده شد. به طوري که تاثير تيمار ريزوبين سوپر پلاس در عملکرد دانه، عملکرد کل ماده خشک اندام هوايي و درصد نيتروژن و پروتئين دانه مشابه با آن بود و ساير تيمارها نيز اثر کمتري نسبت به آن داشتند. در اين آزمايش مشخص گرديد ريزوبين سوپر پلاس موثرتر و کارآمدتر از ساير مواد بيولوژيک بوده و اين مواد به تنهايي قادر به جايگزيني کامل براي کودهاي نيتروژنه نبوده و لازم است با کاهش درصدي از کودهاي نيتروژني، اين مواد را به عنوان مکملي براي دسترسي به عملکرد مطلوب و کاهش آلايندگي محيط زيست به کار برد.