مقاله بررسي قابليت تجزيه بيولوژيكي نفتالين با استفاده از جمعيت ميكروبي خاك استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت تجزيه بيولوژيكي نفتالين با استفاده از جمعيت ميكروبي خاك استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميكروارگانيسم هاي خاک
مقاله تخريب بيولوژيكي
مقاله نفتالين
مقاله پاکسازي زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديق بيان خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: دهناد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مديرشهلا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مبين هايده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هيدروكربن هاي آروماتيك پلي سيكليك (PAH) مانند آنتراسن, نفتالين و بنزن از مهمترين آلاينده هاي سمي و سرطان زا مي باشند كه در بسياري از موارد، در اثر دفع پسماندهاي صنايع نفت و پتروشيمي آثار سوء فراواني به محيط زيست وارد مي سازند. جهت پاكسازي اين مواد از خاك، روشهاي بيولوژيكي و استفاده از پتانسيل ميكروارگانيسم هاي بومي خاك، دراولويت قراردارند كه طي اين روش ها، ارگانيسمها با تغذيه از كربن اين مواد، آب، دي اكسيدكربن و بيومس توليد مي كنند. شايان ذكر است كه همواره نتيجه biodegredation کامل، توليد آب و دي اكسيدكربن نيست. در اين مطالعه توانايي ارگانيسمهاي جدا شده از خاك مناطق مختلف استان آذربايجان شرقي در تجزيه نفتالين (بعنوان الگوئي از هيدروکربنهاي آروماتيک) مورد بررسي قرار گرفت. ميكروارگانيسم هاي مذكور در محيط كشت YGM آگار جداسازي و خالص شد. نفتالين با غلظت ۱۰۰۰ ميلي گرم در يك ليتر از محيط مولر هينتون براث تهيه و به مقدار ثابتي از باكتري اضافه گرديد و به مدت يك هفته در C◦۲۸ و شيكر rpm 120 تيمار و ميزان تخريب اين ماده با اسپكتروفتومتر دو شعاعي ارزيابي شد. تعداد ۴۰ سوش باكتري جدا و در غلظت فوق ۳۷ باكتري موثر شناسايي شد و ميزان تخريب نفتالين از ۲٫۹ تا ۲٫۹۲ درصد تعيين وتعداد ۶ سوش باکتري باعث تجزيه بيش از ۵۰% نفتالين گرديدند. با اين روش پاكسازي بيولوژيكي، قادر خواهيم بود نفتالين موجود در خاكهاي آلوده و پساب ها را تجزيه، تخريب و در نهايت خاك هاي آلوده را بازيافت و سالم نماييم.