مقاله بررسي قابليت تصاوير UltraCam-D در تشخيص گونه هاي درختي به روش شي ء-پايه در جنگلكاري همسال آميخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت تصاوير UltraCam-D در تشخيص گونه هاي درختي به روش شي ء-پايه در جنگلكاري همسال آميخته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله UltraCam-D
مقاله طبقه بندي شيء-پايه
مقاله تشخيص گونه هاي درختي
مقاله جنگلكاري همسال آميخته
مقاله قطعه بندي سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش صفت علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي كفاكي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: متاجي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نكته مهم در بهره گيري از تمام قابليت هاي تصاوير هوايي رقومي در جنگلداري، اجراي روش بهينه طبقه بندي و استخراج اطلاعات مفيد است. در اين راستا، روش طبقه بندي شيء-پايه، تغييرات طيفي درون طبقه اي ناشي از بافت تاج درختان، فاصله بين تاج ها و سايه را كاهش مي دهد و با ايجاد قطعات همگن، امكان لحاظ كردن همزمان ويژگي هاي طيفي و هندسي را در طبقه بندي فراهم مي آورد. هدف اين تحقيق بررسي امکان تشخيص گونه هاي درختي اصلي و تهيه نقشه آنها با استفاده از تصاوير هوايي رقومي UltraCam-D به روش شيء-پايه در منطقه جنگلكاري شده است. پس از پردازش اوليه تصاوير، مقادير مختلف مشخصه هاي قطعه بندي بر روي تصوير اجرا شد و بعد از انتخاب بهترين حالت، قطعه بندي بر اساس معيارهاي موجود، در دو سطح انجام گرفت. طبقات مورد نظر نيز متناسب با اين سطوح، به صورت سلسله مراتبي تعريف و به کمک توصيف گرهاي مناسب، تشريح شدند. پس از انتخاب نمونه هاي تعليمي، طبقه بندي به روش نزديك ترين همسايه انجام گرفت و نتيجه آن با نقشه واقعيت زميني كه به روش ميداني تهيه شده بود، مقايسه و صحت آن ارزيابي شد. صحت كلي و ضريب كاپاي به دست آمده، به ترتيب ۹۰ درصد و ۰٫۸۲ است. براي ارزيابي بهتر روش و داده هاي مذكور بايد تحقيقات مشابهي در ساختارهاي متفاوتي از جنگل انجام گيرد. همچنين استفاده از داده هاي ارتفاعي مناسب و دقيق مانند LiDAR،DSM  و DTM، در تجزيه و تحليل اين داده ها بسيار كمك كننده، مفيد و اغلب، ضروري است.