مقاله بررسي قابليت حذف آرسنيک از آب با استفاده از فرايند انعقاد و شناورسازي با هواي محلول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت حذف آرسنيک از آب با استفاده از فرايند انعقاد و شناورسازي با هواي محلول
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرسنيک
مقاله شناور سازي با هواي محلول
مقاله انعقاد و لخته سازي
مقاله تصفيه آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردمصطفي پور فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان ادريس
جناب آقای / سرکار خانم: كماني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه هدف: آرسنيک يكي از سمي ترين و خطرناک ترين عناصر موجود در آب آشاميدني شناخته مي شود که با توجه به گسترش کاربرد آن در کشاورزي، دامداري، پزشكي، صنعت و غيره شرايط ورود آن به منابع آب و محيط زيست بسيار تسهيل شده است. آرسنيک يک ماده سمي، تجمعي و باز دارنده آنزيم هاي داراي گروه SH بوده و مطالعات مختلف ارتباط معني دار بين غلظت هاي بالاي آرسنيک در آب آشاميدني و سرطان  هاي کبد، حفره بيني، شش، پوست، مثانه و کليه در مردان و زنان و پروستات و کبد در مردان را مشخص نموده است. تحقيق حاضر با هدف امکان سنجي حذف آرسنيک از آب با استفاده از فرايند شناور سازي با هواي محلول انجام پذيرفت.
روش بررسي: در تحقيق حاضر ابتدا به منظور تعيين شرايط بهينه حذف آرسنيک در روش شناور سازي با هواي محلول، مقدار بهينه مواد منعقدکننده با توجه به شرايط خاص حاکم بر فرايند فوق تعيين شد و در ادامه پس از تهيه محلول هاي سنتتيک آرسنيک (۱۰۰،۵۰ ، ۲۰۰ ميکروگرم در ليتر) با استفاده از ترکيب آرسنات سديم، راندمان حذف تحت تاثير متغيرهاي مختلف شامل غلظت آرسنيک، زمان لخته سازي و شناور سازي و فشار اشباع سازي مورد بررسي قرار گرفت. در پايان غلظت آرسنيک باقي مانده به روش دي اتيل دي تيوکارمات نقره تعيين مقدار شد.
يافته ها: تاثير شرايط بهينه بر راندمان حذف آرسنيک در غلظت هاي اوليه ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميکروگرم در ليتر نشان داد که بهترين منعقدکننده در حذف اين عنصر، پلي آلومينيوم کلرايد و در مرتبه بعدي سولفات آلومينيوم است. در غلظت اوليه آرسنيك معادل ۲۰۰ ميکروگرم در ليتر حداكثر راندمان حذف (
۹۹٫۴%) حاصل شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر آن است که روش شناور سازي با هواي محلول همراه با کاربرد منعقدکننده پلي آلومينيوم کلرايد از کارايي بالايي در حذف آرسنيک از آب حتي در غلظت هاي زياد برخوردار بوده و بنابراين با توجه به مخاطرات فراوان ناشي از حضور اين عنصر در آب شرب، مي تواند به عنوان يک گزينه مناسب حذف مد نظر متخصصين صنعت آب قرار گيرد.