مقاله بررسي قابليت هضم دانه جو فرآوري شده با روش هاي مختلف با استفاده از روش توليد گاز و دو منبع آنزيم ميکروبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت هضم دانه جو فرآوري شده با روش هاي مختلف با استفاده از روش توليد گاز و دو منبع آنزيم ميکروبي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد گاز
مقاله جو
مقاله فرآوري
مقاله منبع آنزيم ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرند احسان
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه از روش توليد گاز و دو منبع آنزيم ميکروبي (ليکور شکمبه و مدفوع گوسفند) براي بررسي تاثير چهار نوع روش فرآوري (تف دادن، آسياب کردن، ميکروويو و پولکي کردن با بخار) بر قابليت هضم دانه جو استفاده شد. همچنين ميزان کارايي استفاده از ليکور مدفوع براي استفاده در روش توليد گاز مورد ارزيابي قرار گرفت. ۳۰۰ ميلي گرم از هر نمونه خوراک يک بار با ليکور شکمبه و يک بار با ليکور مدفوع به همراه بافر انکوباسيون گرديد و ميزان توليد گاز در ساعات ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴، ۳۶ و ۴۸ اندازه گيري شد. داده هاي بدست آمده در قالب يک طرح کاملا تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که ميزان توليد گاز در ۴۸ ساعت هنگام استفاده از مايع شکمبه به عنوان منبع ميکروبي در فرآوري هاي پولکي کردن با بخار و اشعه مايکروويو به ترتيب کمترين ( ۲۳۹٫۱۴ ميلي ليتر در گرم ماده خشک ) و بيشترين ( ۲۷۵٫۹ ميلي ليتر در گرم ماده خشک ) بوده است ولي ميزان توليد گاز در ۴۸ ساعت، هنگام استفاده از مدفوع به عنوان منبع ميکروبي تفاوت معني داري بين تيمار وجود نداشت. همچنين ضريب تبيين زيادي (r2=0.9) بين ميزان توليد گاز (ميلي ليتر در ميلي گرم ماده خشک) با استفاده از ليکور مدفوع و شکمبه وجود داشت. ماده آلي قابل هضم در فرآوري ميکرو ويو و بدون فرآوري بيشترين ( به ترتيب ۶۵٫۱۴ و ۶۵ درصد) و در فرآوري هاي تف دادن و پولکي کردن با بخار کمترين ( به ترتيب ۵۸٫۲۱ و ۵۷٫۸۳ درصد ) بود. با توجه به نتايج حاصله براي کاهش نقصان ناشي از تخمير سريع نشاسته در شکمبه ميتوان از فرآوري هايي نظير پولکي کردن همراه با بخار و يا تف دادن بهره جست. همچنين ميتوان از ليکور مدفوع به عنوان جايگزين مناسبي براي مايع شکمبه در روش توليد گاز استفاده کرد که به کاهش هزينه هاي اينگونه آزمايش ها مي انجامد.