مقاله بررسي قارچ هاي کراتينوفيليک در خاک نواحي زراعي – جنگلي استان هاي خراسان رضوي و شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي قارچ هاي کراتينوفيليک در خاک نواحي زراعي – جنگلي استان هاي خراسان رضوي و شمالي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ هاي کراتينوفيليک
مقاله قارچ هاي کراتينوليتيک
مقاله مناطق زراعي – جنگلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زيني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: قارچ هاي کراتينوفيليک قارچهاي دوستدار کراتين هستند که گروهي ازآنها به دليل ترشح کراتيناز کراتينوليتيک بوده که که علاوه بر ايجاد بيماري در انسان و حيوان، در صنايع مختلف نيز اهميت دارند. خاک هاي زراعي – جنگلي حاوي مقادير زيادي کراتين بوده و شرايطي بسيار مستعد براي رشد قارچ هاي کراتينوفيليک فراهم مي نمايند در اين پژوهش فراواني و نوع قارچهاي کراتينوفيليک خاک در مناطق زراعي – جنگلي استان هاي خراسان رضوي و شمالي تعيين شدند.
روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي مقايسه اي با استفاده از نمونه برداري طبقه اي مي باشد که از مناطق مختلف زراعي – جنگلي در استان هاي خراسان رضوي و شمالي ۱۴۰ نمونه خاک جمع آوري شد و به روش وان بروزگهميا کشت داده شد و قارچهاي موجود در آن شناسايي و مورد شمارش قرار گرفتند و اطلاعات با استفاده از جداول دو بعدي و چند بعدي توصيف و با استفاده از آزمون هاي مناسب آماري داده ها آناليز گرديدند.
يافته ها: از نمونه هاي خاک ۷۸۴ کلني قارچي که ۷۱٫۴۳% از نمونه هاي خاک نواحي زراعي – جنگلي استان خراسان رضوي و ۲۸٫۵% از نمونه هاي خاک نواحي زراعي – جنگلي استان خراسان شمالي مي باشند، جدا شدند که در بين آنها آنکسيوپسيس استرکوراريا با ۲۴۰ کلني (۳۰٫۶%) و گونه هاي مختلف کرايزوسپوريوم با ۱۳۳ کلني (۱۷%) بالاترين فراواني را داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که قارچ هاي کراتينوليتيک به دليل توانايي ترشح پروتئازها مي توانند در مديريت پسماندها مفيد باشند. بر اساس دانش ما تاکنون اين مقاله اولين گزارش از جدا نمودن مريدنتيوم کراتينوفيلوم از خاک در ايران است.