مقاله بررسي قدرت اوره و کراتينين ترشحات سرويکوواژينال در تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۲۲ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت اوره و کراتينين ترشحات سرويکوواژينال در تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني
مقاله اوره
مقاله کراتينين
مقاله ترشحات سرويکوواژينال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرهوش رامين
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جان نثاري شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع و عوارض تشخيص نادرست يا عدم تشخيص پارگي پرده هاي جنيني (PROM) و نتايج مثبت و منفي کاذب بالاي روش هاي سنتي تشخيصي موجود، اين تحقيق با هدف تعيين قدرت اوره و کراتينين ترشحات سرويکوواژينال در تشخيص اين عارضه در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان خاتم الانبياء شهر گنبد در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني – تشخيصي، ۸۴ خانم باردار تک قلو بين هفته هاي ۴۱-۲۰ حاملگي با شکايت آبريزش واژينال بررسي شدند. زنان در دو گروه ۴۲ نفري پارگي قطعي پرده هاي جنيني (PROM) و پرده هاي جنيني سالم (شاهد) که از نظر سن بارداري همسان شده بودند، قرار گرفتند. ترشحات فورنيکس خلفي واژن با ۵ ميلي ليتر نرمال سالين استريل تهيه و اوره با روش فتومتري آنزيمي يا اورآز و کراتينين با روش رنگ سنجي شيميايي سينتيکي ژافه اندازه گيري شد. يافته ها با آمار توصيفي و تحليلي ارايه گرديد.
يافته ها: مقدار اوره ترشحات سرويکوواژينال در گروه PROM و شاهد به ترتيب ۲۷/۴±۷/۱۴ و ۵/۱±۹/۲ ميلي گرم در دسي ليتر بود. با تعيين حد آستانه اي ۷ ميلي گرم در دسي ليتر، حساسيت ، ويژگي، ارزش پيشگويي مثبت، ارزش پيشگويي منفي و صحت اوره ترشحات سرويکوواژينال در تشخيص PROM 100 درصد به دست آمد. کراتينين ترشحات سرويکوواژينال در گروه PROM و شاهد به ترتيب ۴/۰±۴/۱ و ۱/۰±۲/۰ ميلي گرم در دسي ليتر بود. با تعيين حد آستانه اي ۵۵/۰ ميلي گرم در دسي ليتر، حساسيت، ويژگي، ارزش پيشگويي مثبت، ارزش پيشگويي منفي و صحت کراتينين ترشحات سرويکوواژينال در تشخيص پارگي ۱۰۰ PROM درصد به دست آمد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد دو روش سنجش اوره و کراتينين ترشحات سرويکوواژينال مي توانند به عنوان روش هايي آسان، جديد، سريع و مطمئن جهت تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني مورد استفاده قرار بگيرند.