مقاله بررسي قدرت تشخيصي فيلم هاي راديوگرافي E،F و D در تشخيص پوسيدگي هاي بين دنداني در محيط آزمايشگاهي (in vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت تشخيصي فيلم هاي راديوگرافي E،F و D در تشخيص پوسيدگي هاي بين دنداني در محيط آزمايشگاهي (in vitro)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسيدگي
مقاله فيلم هاي راديوگرافي
مقاله تشخيص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نشان سيما
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي عباس فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده باغبان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه محققان در جهت افزايش دقت تشخيصي راديولوژي و كاهش تابش، گيرنده هاي تصوير متفاوتي را مورد استفاده قرار مي دهند. اين مطالعه با هدف تعيين دقت تشخيصي فيلم هاي راديوگرافي D،  Eو F در تشخيص پوسيدگي هاي بين دنداني در محيط آزمايشگاهي صورت گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه تشخيصي آزمايشگاهي، ۷۵ مولر و پرمولر انساني در ۲۵ بلوك سه تايي قرار گرفتند. راديوگرافي ها با سه نوع فيلم D،  Eو F در شرايط استاندارد تهيه شدند. سه راديولوژيست فيلم ها را مشاهده و وجود يا عدم وجود پوسيدگي و عمق آن را مشخص نمودند. دندان ها از مزيال تا ديستال برش داده شده و با استريوميكروسكوپ بررسي شدند. مقايسه داده ها با استفاده از شاخص هاي تشخيصي و آزمون آناليز واريانس انجام شد.
يافته ها: حساسيت فيلم D برابر ۶۵/۶۹%، ويژگي آن ۱۰۰%، دقت آن ۸۵/۷۳%، ارزش اخباري مثبت آن ۱۰۰% و ارزش اخباري منفي آن برابر ۷۲/۳۴% بود. شاخص هاي فوق در فيلم E به ترتيب برابر ۳۰/۷۱%، ۴۴/۹۴%، ۴۳/۷۴%، ۱۴/۹۸% و ۹۴/۳۳% و در فيلم F به ترتيب برابر ۸۵/۶۴%، ۴۴/۹۴%، ۸۹/۶۸%، ۶۷/۹۸% و ۸۸/۲۹% بوده است. آزمون آناليز واريانس يك طرفه نشان داد عمق ضايعات پوسيدگي تفاوت معني داري برحسب نوع فيلم و مشاهده گر نداشته است. در مقايسه مقادير عمق ضايعه تعيين شده توسط مشاهده گران در فيلم ها با استاندارد طلايي با paired t test تفاوت معني داري به دست نيامد.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد قدرت تشخيص پوسيدگي در سه فيلم D،  Eو F تفاوت معني داري نداشته است. با در نظر گرفتن اشعه دريافتي كمتر بيمار با فيلم F، استفاده از آن توصيه مي گردد.