مقاله بررسي قدرت روش سنجش تراكم استخوان به روش كمي اولتراسوند در مقايسه با روش استاندارد DEXA در تشخيص استئوپروز و استئوپني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت روش سنجش تراكم استخوان به روش كمي اولتراسوند در مقايسه با روش استاندارد DEXA در تشخيص استئوپروز و استئوپني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله يائسگي
مقاله استئوپني
مقاله QUS؛ DEXA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري پناه ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: امام محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عمادالدين مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نصوحي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سوهانكي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پوكي و شكستگي استخوان از معضلات بزرگي است كه كيفيت زندگي زنان يائسه را تحت تاثير قرار مي دهد. از آنجا كه حدود يك سوم زنان بالاي ۵۰ سال از شكستگي در يكي از نقاط ستون مهره، ران و مچ دست رنج مي برند، شناسايي زنان دچار استئوپني يا استئوپروز مساله مورد بحث باليني و پاراكلينيكي است. هدف از اين تحقيق بررسي قدرت روش سنجش تراكم در مقايسه با روش DEXA در تشخيص استئوپروز و استئوپني در زنان ايراني است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مشاهده اي، ۱۴۹ زن كه به منظور سنجش تراكم استخوان با روش DEXA مراجعه كرده بودند، وارد مطالعه شدند. پس از انجام سنجش تراكم با دستگاه Lunar و كسب رضايت نامه، تراكم استخوان به طريقه اولتراسوند و با دستگاه Sonoace 2000 از طريق پاشنه پا هر دو پا انجام شد. اطلاعات اوليه بيماران كسب و در پرسشنامه ثبت گرديد.
يافته ها: ميانگين سني بيماران ۵/۱۱±۷/۵۳ سال (۸۶-۲۴ سال)، وزن آنها ۷/۱۱±۰/۶۸ كيلوگرم و اندكس توده بدني ۲۸٫۷±۴٫۱kg/m2 بود. بر اساس DEXA در ستون مهره ها، ۵/۳۱% استئوپني و ۱/۱۲% استئوپروز داشتند. در حالي كه اين آمار در QUS پاي چپ ۴۹% استئوپني و ۱/۱۴% استئوپروز بود. ميزان استئوپني در گروه QUS بالاتر از روش DEXA بود. حساسيت روش QUS پاي چپ در گروههاي سني زير۵۰، ۶۵-۵۰ و بالاي ۶۵ سال در مقايسه با DEXA  توتال ران بترتيب ۶/۶۶%، ۵/۷۰% و ۱۰۰% بود. حساسيت اين روش در مقايسه با DEXA ستون مهره نيز بترتيب ۶/۷۱%، ۳/۷۸% و ۴/۹۴% بود. حساسيت روش QUS با افزايش سن زنان افزايش پيدا مي كند.
نتيجه گيري: روش QUS از حساسيت مطلوبي در تشخيص موارد استئوپني يا استئوپروز در زنان يائسه، بخصوص بالاي ۶۵ سال، برخوردار است. لذا توصيه مي شود بعنوان غربالگري از اين روش در شناسايي زنان در معرض خطر استفاده شود تا با درمان به موقع از بروز عوارض نامطلوب مثل شكستگي پيشگيري شود.