مقاله بررسي قدرت پيش بيني بروز سندرم متابوليك بر اساس تعاريف MODIFIED ATP III و IDF توسط هر يك از مولفه هاي آن: يك بررسي آينده نگر ۶٫۵ ساله در مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۳۰ تا ۵۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت پيش بيني بروز سندرم متابوليك بر اساس تعاريف MODIFIED ATP III و IDF توسط هر يك از مولفه هاي آن: يك بررسي آينده نگر ۶٫۵ ساله در مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليك
مقاله ATP III؛ IDF؛ مولفه ها
مقاله پيش بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه بررسي قدرت پيش بيني بروز سندرم متابوليك بر اساس تعاريف MODIFIED ATP III وIDF  توسط هر يك از مولفه هاي آن بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه هم گروهي ـ مشاهده اي در ۲۲۷۹ فرد ۲۰ ساله و بالاتر غير مبتلا به سندرم متابوليك بر اساس معيار
ATPIII و ۲۳۱۰ فرد ۲۰ ساله و بالاتر غير مبتلا به سندرم متابوليك بر اساس معيار IDF از افراد شركت كننده در فاز يك مطالعه قند و ليپيد تهران انجام شد.
يافته ها: بعد از ميانگين ۶٫۵ سال پيگيري، ۴۶۲ نفر (۲۳۱ مرد و ۲۳۱ زن) بر اساس معيار ATP III و ۶۰۲ نفر بر اساس معيارIDF  (360 مرد و ۲۴۲ زن) به سندرم متابوليك مبتلا شدند. در بين مبتلايان بر اساس معيار ATP III بالاترين نسبت شانس (Odds ratio) در مردان مربوط به چاقي مركزي ۲٫۶ (۱٫۲-۵٫۶) و در زنان مربوط به افزايش تري گليسريد ۲٫۸ (۲٫۰۳-۴٫۱۲) بود. بالاترين مقدار Odd’s ratio بر اساس معيار IDF در هر دو گروه مردان ۲٫۸ (۲٫۲-۳٫۷) و زنان ۲٫۹ (۱٫۹-۴٫۳) مربوط به افزايش تري گليسريد بود. سطح زيرمنحني ROC براي مولفه هاي دوركمر، تري گليسريد و HDL-C در هر دو گروه مردان و زنان و بر اساس هر دو معيار، نزديك ترين سطح زير منحني به سطح زير منحني روك براي همه مولفه هاي سندرم متابوليك بود و سطح زير منحني دو مولفه دور كمر و تري گليسريد و يا دور كمر و HDL-C بر اساس هر دو معيار در هر دو گروه تفاوت واضحي با سطح زير منحني كل مولفه ها نداشت.
نتيجه گيري: دو مولفه دور كمر و تري گليسريد و يا دور كمر و HDL-C مي تواند قدرت پيش بيني به اندازه همه مولفه هاي سندرم متابوليك، براي بروز آن داشته باشد. بنابراين اندازه گيري دور كمر، تري گليسريد و HDL-C به عنوان جزيي از برنامه بيماريابي به منظور شناسايي افراد در معرض خطر ابتلا به سندرم متابوليك و عواقب ناشي از آن توصيه مي شود.