مقاله بررسي قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي فرزندان از طريق ابعاد فرزندپروري والدين در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي فرزندان از طريق ابعاد فرزندپروري والدين در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد هويت
مقاله ابعاد فرزند پروري
مقاله دانشجويان دانشگاه شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفيان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به دنبال پاسخ گويي به اين سوال بوده است كه آيا ابعاد فرزندپروري والدين قدرت پيش بيني ابعاد هويتي در ميان دانشجويان را دارد. به منظور پاسخ به اين سوال از نمونه ۲۴۲ نفري دانشجويان، اعم از (۱۳۴ نفر) دختر (۱۰۸ نفر) پسر استفاده شد که به روش نمونه گيري خوشه اي مرحله اي انتخاب شده بودند، ميانگين سني دختران ۸۹/۲۰ و پسران ۲۵/۲۱ و انحراف معيار سني آنها به ترتيب برابر با ۹۳/۱ و ۱۷/۲ بود. ابزارهاي اندازه گيري در اين پژوهش عبارت از مقياس شيوه هاي فرزند پروري شيفر و مقياس هويت(EIPQ)  بودند. پايايي ابزارها به روش آلفاي کرونباخ و روايي آنها به شيوه تحليل عامل سنجيده شد.
به منظور تعيين قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي از طريق ابعاد فرزندپروري والدين از شيوه آماري رگرسيون چندگانه به شيوه همزمان استفاده شد. نتايج حاصله نشان داد كه بعد گرمي- سردي از قدرت پيش بيني كنندگي مثبت و معناداري براي بعد تعهد داشت در حالي که بعد آزادي- کنترل چنين قدرتي نداشت. ابعاد فرزند پروري والدين قدرت پيش بيني كنندگي معناداري براي بعد جستجوگري نداشته و نتايج نشان داد كه بعد گرمي- سردي به تفكيك جنسيت براي هر دو جنس قدرت پيش بيني كنندگي مثبت و معناداري براي بعد تعهد داشته است.