مقاله بررسي كارآيي برخي روش هاي سرولوژيكي و مبتني بر PCR در تشخيص و رديابي باكتري عامل بيماري آتشك درختان ميوه دانه دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي كارآيي برخي روش هاي سرولوژيكي و مبتني بر PCR در تشخيص و رديابي باكتري عامل بيماري آتشك درختان ميوه دانه دار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديبا
مقاله رديابي
مقاله Nested-PCR
مقاله سرولوژي
مقاله Erwinia amylovora

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معرف زاده ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي تهراني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري آتشك با عامل باكتريايي Erwinia amylovora از بيماري هاي مهم ميوه هاي دانه دار محسوب مي شود. اين بيماري طي سال هاي گذشته خسارت هاي هنگفتي به باغ هاي ميوه دانه دار ايران تحميل نموده است. استفاده از روش هاي دقيق و قابل اطمينان جهت شناسايي و رديابي به موقع بيمارگر، به كنترل زود هنگام و جلوگيري از گسترش بيماري و حذف درختان آلوده كمك مي نمايد. در اين تحقيق دو آنتي سرم پلي كلونال اختصاصي تهيه شده و براي رديابي سلول هاي باكتري E. amylovora (Ea) در آزمون هاي نشت در آگار وDIBA  مورد استفاده قرار گرفتند. آزمون ديبا قادر به رديابي۱۰۷×۱ سلول باكتري در هر ميلي ليتر كشت خالص و نيز عصاره آلوده بود. با غني سازي در محيط مايع كينگ بي، سطح حساسيت ديبا به ۱۰ سلول افزايش يافت. در اين بررسي كارايي روش هاي سرولوژيكي با برخي از روش هاي مبتني بر PCRكه جهت شناسايي اين باكتري منتشر شده اند نيز مقايسه گرديد. به اين منظور قطعه اي يك كيلو بازي از پلازميد pEA29 بنام pstI با استفاده از آغازگرهاي A و B در روش PCR تكثير گرديد. سطوح حساسيت اين روش در آب و عصاره گياهي به ترتيب ۱۰۴×۲ و ۱۰۶×۲ سلول در مخلوط واكنش بود. سه روش ذكر شده قادر به شناسايي استرين هاي متعلق به ميزبان ها و مناطق مختلف كشور بوده و جهت شناسايي Ea در مقايسه با ساير جنس هاي باكتريايي اختصاصي عمل نمودند. در Nested-PCR با استفاده از آغازگرهاي AJ75 و AJ76 يك قطعه ۸۰۰ جفت بازي تكثير گرديد. اين روش بسيار حساس توانست در مخلوط واكنش تا يك سلول باكتريايي را در آب و تا ۱۰۰ سلول را در عصاره گياهي رديابي نمايد.